Zakon o zdravju in varnosti pri delu

Varnost in higiena stvari je pomemben element v skoraj vsakem podjetju, zato je vredno opraviti pregled dejavnosti in zagotoviti dobro dokumentacijo. S tega vidika je bila razvita programska oprema za podjetja, ki bo olaj¹ala ¾ivljenje delodajalcem.

Najbolj priljubljen program, ki omogoèa upravljanje z zdravjem in varnostjo, je Vademecum BHP. Ta program ima za posledico posodobljene pravne predpise. Zagotavlja imenovanje poklicnega tveganja na enem delovnem mestu, zaradi èesar se bo razvil ¹irok spekter revizij delovnih mest, zabele¾ene pa bodo nesreèe v proizvodnji zaposlenih in ¹tudentov. V na¹ih vrednotah se tudi spomni urnika, zahvaljujoè kateremu je pomembno zapisati vse osnovne informacije, da se ne uide uspe¹no. Posebno dragocen je izbor za¹èitnih ukrepov, ki so znaèilni za doloèeno osebo, in kupil bo isto idejo za brezhibno prileganje polo¾aju, ki ga ima. Gre predvsem za ljudi, ki nosijo oblaèila in dodatke.Izjemno privlaèen projekt v smeri varnosti in zdravja je program, razdeljen na module, od katerih vsak pomeni nekaj. Najosnovnej¹i so modul nesreè in modul tveganja. Ker ni te¾ko uganiti, modul nesreè obravnava doloèitev resnosti nesreè in modul tveganja doloèa poklicno tveganje na doloèenem delovnem mestu. Izjemno veliko razliènih vrst poklicev je mogoèe pripisati profesionalnemu tveganju. Drugi element je varnostni element in za¹èitni modul. Modul varnosti in zdravja pri delu bo na seznamu zaposlenih na podroèju zdravja in varnosti kupil, tukaj je predvsem za zakljuèeno usposabljanje, tudi o prihajajoèih treningih, modul kupil za¹èito za usklajevanje ukrepov za za¹èito zaposlenih. Modul predmeta je obvezen za kro¾enje dokumentov med drugimi oddelki. Tak¹na programska oprema omogoèa delo v podjetju v smislu zdravja in varnosti.