Tolmaeenje tolmaeenja

Tolmaèenje je prevod, ki pomaga pri komunikaciji med dvema sogovornikoma, ki ne komunicirajo v sodobnem samo jeziku. Tolmaèenje poteka redno, kar dokazuje, da ¹tudent nima èasa, da preveri besede v slovarju ali da razmi¹lja o smiselnosti izjave. Potrebno je pokazati veliko koncentracijo in reflekse, tako da je prevod primeren in ne izgubi obèutka, ki ga ¾eli sogovornik posredovati.

Najbolj moden je konferenèni prevod, ki se kombinira med javnimi govori. Pogosto so uradna sreèanja hkrati prevedena v veè jezikov - v razmerju, s katerim se jezik uporablja za referenco in poslu¹alce, ali v katerih dr¾avah poteka prenos v ¾ivo.

Tolmaèenje v Var¹avi je odvisno od soèasnega usposabljanja, to je, ki se redno pripravlja, konsekutivno tolmaèenje, pri èemer se ¹tevilo prevodov ¹teje, dokler govornik ne konèa opombe in se obnovi z nasveti posebnih posnetkov, ¹epetanih prevodov - ko je govor za enega ljudje sedijo blizu nje. Obstajajo tudi sodni govori. Med njimi se sporoèilo redno prevaja v sodni dvorani, kar pomeni, da je oznaèen status zaprise¾enega prevajalca. Pogosto ta prevajalec pomaga izbrani osebi med potovanjem v tujino, kjer potekajo poslovna / pogajalska in praktièna sreèanja.

Veèina tolmaèev so èlani zdru¾enj, ki ne le poveèujejo ugled, temveè ponujajo tudi gradiva za usposabljanje ali navedejo vede, v katerih lahko izbolj¹ate svoje kvalifikacije. Storitve takih oseb zlahka uporabljajo uradne komisije, ZN, Sodi¹èe Evropskih skupnosti, Parlament, Evropska komisija. Preprièani so, da ¾enske, ki povzroèajo prevod, zagotavljajo visoko stopnjo prevajanja in natanènost.