Test noseenosti iz sline

®enske, ki i¹èejo otroka, in veè tistih, ki se bojijo noseènosti, poleg tega, da opravijo test noseènosti, posku¹ajo v sebi najti simptome, ki bodo zagotovili, da bodo bodisi izkljuèili strahove (ali upanja. In kaj so ti simptomi? Kako jih lahko najdete? Pomemben in tudi najbolj opazen simptom je absolutno pomanjkanje èasa. Ne predstavlja pa, zakaj stres stale¾ - zamude pri menstruaciji, tudi veèdnevne, lahko povzroèijo ¹tevilni dejavniki, vkljuèno s stresom in boleznimi. Po drugi strani pa redna menstruacija ne prepreèuje vstopa v noseènost. Mo¾no je tudi, da noseènice menstruirajo tudi do tri mesece po oploditvi. Predpostavimo pa, da posku¹amo dobiti potomce, ni èasa, zato je test na noseènost, ki veselo ka¾e na dve èrti. Kaj je naslednje?

Obstajajo primeri, ko imajo bodoèe mame simptome noseènosti zdaj v ¹tevilu tednov oploditve. Ponavadi pa se pojavijo po pribli¾no enem mesecu. Njihova najveèja intenzivnost pa je na koncu prvega trimeseèja, ki je pribli¾no 10. teden, in izginejo na straneh 20. Tukaj je seznam simptomov, ki jih lahko (vendar ne potrebujete! Prièakujete v prvih tednih noseènosti:

Ne¾ne in boleèe prsi. V skupini noseènice je veliko hormonskih sprememb, ki jih priprava za prihodnost na koncu ne pomeni le, da otroka resno prena¹ate v 9 mesecih, ampak tudi na drugo vzgojo. Zato se na zaèetku raztezanja mleènih ¾lez prsi lahko zdijo veèji, bradavice pa so bolj suhe in moènej¹e.Slabost in bruhanje. To je verjetno najbolj moden in pogost simptom noseènosti. Pomembno se poslab¹ajo v zgodnjih jutranjih porah in lahko pre¾ivijo do nekaj ur. Obièajno se ¾enske prito¾ujejo zaradi noseènosti (le tu so odstopanja od zneska - moj bratranec je bil nedavno popoln enkrat z mo¾nostjo in bodite previdni in nikoli ne navelièani. Zdravniki niso 100-odstotno preprièani, kar daje simptom jutranje slabosti. Vendar so opazili, da je njihova intenzivnost veliko vi¹ja med ¾enskami, ki so pod stalnim stresom in stresom.Sprememba apetita. Seveda nihèe ni tuj za simptome, kot so poveèan apetit ali popolna sprememba okusa. Dejstvo, da ¾elimo obstajati v obliki jedo vsega, kar se dogaja na na¹em potovanju do hladilnika in dejstva, da nenadoma zelo okusno prodaja me¹anico sleda s kislimi kumaricami in Nutelo, povzroèajo hormonske spremembe v poljskem sistemu.

Vendar, kot sem ¾e poudaril v prej¹njih delih vnosa, so lahko vsi znaki noseènosti, vendar se ni treba pojaviti. Na ¾alost je zelo dobro reèeno, da se bodo pojavili vsi opisani simptomi. Obstajajo ¾enske, ki so zelo prizadete zaradi nev¹eènosti, povezane z zgodnjo noseènostjo, vendar se pojavijo (tudi pogosto primeri, ko se noseènost praktièno dobro prena¹a. Zato ne razmi¹ljajte o filmih in serijah, ki ka¾ejo, da gnojenje pomeni stalno bruhanje, spremembe v stanju in omedlevica od prvega dne oploditve. Vsi ljudje do¾ivljajo blagoslovljeno stanje na popolnoma drugaèen, edinstven naèin.