Standard po arnega stikala

Brezplodna odprtina je posoda, ki prepreèuje, da bi plamen vstopil v sobo. Tako je eksplozijsko obmoèje blokirano z zapornim ventilom.

Brezvodno odzraèevanje je naèin za za¹èito procesnih aparatov pred negativnimi uèinki eksplozije. V okviru brezvodnega odzraèevanja se tlak eksplozije v bli¾ini aparata zmanj¹a na varno raven. Èe tlak dose¾e prednastavljeno ¹tevilko, se odprejo plo¹èe za razkladanje ali du¹ilci eksplozije. Skupaj z njihovo monta¾o, prekomernim tlakom, plamenom in neza¾elenimi produkti ter zagori v okolje.Naèin brezvodnega odzraèevanja se naèeloma lahko zagotovi v loèenih prostorih zaradi dejstva, da po¾arni proizvodi ne morejo prodreti v za¹èiteno napravo.Priporoèa se veè drugih vrst naprav, ki so lahko uporabne pri brezvodnem prezraèevanju. Obstajata predvsem trislojna varnostna plo¹èa in enoslojna raztezalna plo¹èa.Troslojna varnostna plo¹èa meni, da je preveè za¹èitena pred prekomernim tlakom ali vakuumom z razbremenitvijo eksplozije.Naloga enoslojne plo¹èe za razbremenitev je vredna kamer od uèinkov eksplozije, ki se nadaljuje na razdalji razbremenitve eksplozije. I¹èemo izvedbo v ciklonih, filtrih, silosih itd. Naprava se uspe¹no uporablja tudi pri insolacijah, v katerih ¾ivi nizek delovni tlak. Eno-plastna plo¹èa se uporablja v ¾ivilski in farmacevtski industriji. Verjetno ¾ivijo na podroèju sanitarij in v èasu sterilizacije. Napravo lahko oèistite s SIP / CIP metodo