Sprejemanje odloeitev v banki

Prekomerno znanje lahko ote¾i sprejemanje smiselnih odloèitev. Ko se podatkovni niz ustavi ¹e veèji, je te¾je odkriti kljuène podatke v njem. Poleg tega zbiranje nepotrebnih podatkov poveèuje stro¹ke. Potreba po podatkih je v sodobnem globalnem gospodarstvu izjemno pomembna. Informacije postanejo gospodarska dobrina.

Brez tega ne more biti enostavno podjetje, ne glede na velikost in podroèje, na katerem deluje. Za spopadanje z zadnjo vrsto problema podjetja zasedajo nove informacijske tehnologije. Kot primer lahko slu¾ijo orodja poslovne inteligence. Re¹itve, ki nameravajo pomagati pri sprejemanju odloèitev, so tako zahvaljujoè poglobljeni analizi pridobivanja podatkov v informacijske sisteme. BI lahko analizira podatke iz skoraj vseh podroèij. Tako bo tudi v praksi finanènih podatkov, tr¾nih podatkov, tipov, logistike ali osebnih podatkov. Obstaja veliko oblik te vrste re¹itev. Tisti, ki je porabljen v zmogljivostih urada, je odvisen od njegovega profila in od tega, kdo mu je na voljo. Da pa nekdo ne izgubi svoje vrednosti, ga je treba na najhitrej¹i mo¾ni naèin poslati najobse¾nej¹emu telesu. Trenutno sporoèilo zlahka prena¹a domaèe novice. Treba je omeniti, da je zastareli oglas enako dragocen kot neresniène informacije. Odloèanje o njegovi vsebini lahko povzroèi veliko ¹kode podjetju. Zato orodja poslovne inteligence dobro delujejo v tem primeru. Sodobni programi, ki uporabljajo tak¹ne re¹itve, omogoèajo takoj¹nji prenos podatkov zaradi uporabe interneta. Mo¾no jih je iskati samo prek spletnega brskalnika, zaradi katerega zaposleni misli o njih, ne glede na to, kje se nahajajo.