Separatorji za ciklon

Pri doloèanju nakupa industrijskih zbiralnikov prahu je treba vedeti, da obstaja veè naèinov zbiranja prahu. Prvi vrstni red gospodarskih zbirateljev prahu so naselitvene komore. Gre torej za gravitacijske zbiralnike prahu. Delci prahu, ki gredo v notranjost takega zbiralnika prahu, pod vplivom gravitacije, padejo na dno zbiralnika prahu, preèi¹èeni plin, ki je lep¹i, se zlahka odvaja iz vrha takega zbiralca prahu. Pomembna pomanjkljivost te vrste zbiralnikov prahu je mo¾nost odpra¹evanja vroèega prahu.

Druga vrsta industrijskih zbiralnikov prahu so inercijski kolektorji. Predstavljajo se v tem, da so tak¹ne jedi preproste v okvirju in se spomnite tudi zelo poenostavljene konstrukcije. Vendar je treba paziti, da njihova uèinkovitost ni izjemna. Zato v najbolj priljubljenih proizvodnih obratih ne delujejo.Loèilci filtrov so drug znak. Filtriramo pra¹ne zbiralnike v sodobni tehnologiji, da kontaminirani plin vodimo z ustreznimi materiali. V zadnji raztopini ostanejo kontaminanti na tkanini in preèi¹èeni plin teèe naprej. Za tak¹ne zbiralnike prahu je znaèilna zelo velika uèinkovitost. Zato dobro delajo v resniènih proizvodnih obratih.Zanimivo je, da je industrijska ekstrakcija (odsesavanje prahu priroèna v vsakem obratu, v katerem se po¹iljajo nekatera onesna¾evala zraka. Spomnimo se, da so tak¹ni gospodarski zbiralniki prahu izjemno moèni, zato je treba zbiralnik prahu prilagoditi naravi dela, ki je zapisano v trgovini. Torej, preberite o ustreznih parametrih tak¹nih zbiralnikov prahu, da bomo lahko konèno odloèili, kako daleè bi se morali odloèiti. Vrste zbiralnikov prahu delijo predvsem uèinkovitost èi¹èenja. Zato bodo ti zbiralci prahu, ki so s stabilnostjo nekoliko dra¾ji, veliko bolj koristni. Obstaja tudi podjetje industrijskih zbiralcev prahu. Za¾eleno je risanje iz izku¹enih podjetij, ki sprejemajo dobra mnenja. Na ta naèin ne bomo zamudili nakupa industrijskega zbiralnika prahu.