Razvoj kmetijske tehnologije

Raèunalniki so bili neprekinjeni ¾e desetletja. Hkrati se nenehno izbolj¹uje njihova programska oprema in okolja, v katerih se lahko projekti izvajajo v mnogih velikih jezikih. V zadnjem desetletju lahko opazimo poseben razvoj te tehnolo¹ke industrije. Eno od dejstev do danes je nastanek integriranih informacijskih sistemov. V nadaljevanju bomo opisali, kaj so tudi njene osnovne prednosti.

Ta izraz zelo zajema informacijske sisteme, ki podpirajo upravljanje. Prav tako so pridobljeni v modularni ali celoviti obliki in lahko upravljajo tudi vse upravljalne razpone. Integrirani informacijski sistem je posebej razvit razred tak¹nih metod od polnih, katerih naloga je delovanje v enotah ali podjetjih. Osnovna naloga, s katero se ukvarja, je avtomatizacija izmenjave podatkov med razliènimi oddelki podjetij, ki naj bi bil. To bi moralo biti in pri izbolj¹anju prenosa informacij med njim in drugimi subjekti. Obstajajo bogate organizacije iz okolja, kot so banke ali davèni uradi.Glavne prednosti integriranih raèunalni¹kih sistemov so: energija za funkcionalno kompleksnost, uèinkovita integracija podatkov, pomembna funkcionalna fleksibilnost in odprtost. Tu je treba omeniti, da so zelo napredne v smislu tehnologije in vsebine.Ti sistemi kljub dobri uporabnosti ¹e vedno ne delujejo in ka¾ejo nekatere pomembne razvojne cilje. Med njimi je pomembnej¹a ponudba poslovnih storitev.Prva razvojna te¾nja je ¾elja po podjetni¹kih virih. Predstavljamo sisteme, ki podpirajo razpolo¾ljiva sredstva podjetja ali sodelovanje skupine podjetij. To naredimo z zbiranjem velikega ¹tevila informacij, ki nam omogoèa pripravo ¾elenih operacij.Druga izmed njih bo upravljanje informacij s strankami, niz postopkov in orodij, ki imajo veliko vlogo v odnosih s potro¹nikom.Menim, da je to povsem zadosten uvod v karakterizacijo integriranih informacijskih sistemov.