Razvoj internetnih tehnologij

Zaradi zelo hitre rasti tehnologije so dana¹nje blagajne imele ¹tevilne razliène funkcije, ki ne samo kupujejo za prodajno registracijo, temveè tudi pospe¹ujejo vodenje podjetja, celo izbolj¹ujejo storitve za stranke, skraj¹ajo èas, potreben za inventar, omogoèajo natanèen nadzor dela blagajne, kot tudi nadzor inventarja.

Za blagajne Novitus je znaèilna visoka funkcionalnost, znajo sodelovati z vsemi serijami naprav, s katerimi se lahko pove¾emo, npr. Raèunalnik, èitalnik èrtne kode, bralnik magnetnih kartic in èitalnik èip kartic, terminal za plaèilne kartice ali elektronska lestvica. Z eno besedo, dana¹nje fiskalne blagajne se dr¾ijo nekoliko bolj zapletenih elektronskih naprav, kot tiste, ki so bile pred nekaj leti, vendar vsebujejo zares zapleteno konstrukcijo.

Katere vrste blagajn imamo? Blagajne ponavadi ¹tejemo v dve skupini - blagajne elektronske blagajne v ECR naèrtu in elektronske blagajne elektronskih prodajnih mest, znane tudi kot raèunalni¹ke blagajne. Ta dva naèina blagajne imata veliko mo¾nosti, ki so izpeljan iz njihovih tehniènih parametrov. Tako preprosto obravnavamo blagajne ERC, ki imajo zelo omejene mo¾nosti ¹irjenja in gradnje v valutnem sistemu POS, poleg tega pa jih odlikuje tudi omejeno mnenje in nalo¾ene na posebno programsko opremo. Pomnilnik RAM, ki je pomemben za blagajne ERC, ima zmogljivost 1 do 8 MG, tako da po nekaj letih uporabe nima veè nobenega pomena in je lahko dodan sodelovanju. Obstaja tudi ena zanimiva razlika - èeprav imamo v ERC-ju prilo¾nost povezati druge periferne enote, tudi v trenutnem raèunalniku, ni dodatne prodaje iz obdobja raèunalni¹kega programa - blagajna se priporoèa nazadnje.

http://si.healthymode.eu/multilan-active-priprava-na-znatno-izboljsanje-sluha/

Med blagajnimi ERC loèimo:- prenosne blagajne - z najni¾jimi nivoji tudi z majhnim obsegom funkcij. Zadnje jedi so namenjene, med drugim, tistim uporabnikom, ki dajejo raèune, katerih vsebina se ponavlja.- blagajne z enojnimi sede¾i - lahko so malo veè kot mobilne blagajne, lahko jih pove¾ete z, na primer, lestvico, raèunalnikom in ¹e èitalnikom kod, vendar v tej mo¾nosti malo zamenjajte njihovo obliko.- sistemske blagajne - so oprema veèjih podjetij, v katerih je veliko blagajn.

POS blagajni - so tehnolo¹ko napredna skupina snemalnih naprav. Seveda ga je treba doloèiti z raèunalniki, ki so prilagojeni rekordnemu prometu, in ¹e vedno izvajajo veè novih funkcij, ki so povezane s shranjevanjem blaga in njihovo prodajo.