Psihologija osebnosti osebnosti

Psihologija, podroèje humanistike vsako leto, privlaèi mno¾ice adeptov in navdu¹encev o uèenju o ustreznem vedenju. Ta cilj je mogoèe preuèiti na skoraj vseh bogatej¹ih in pomembnej¹ih humanistiènih univerzah v na¹i regiji, zato ni èudno, da vsako leto vsaj nekaj sto ljudi zapusti univerzitetne stene in se s ponosom imenuje za magistra psihologije.

https://fizzys.eu/si/

Kaj se zgodi v nekaj letih ¹tudija? V prvih dveh letih na univerzi mladi adepti psihologije raziskujejo skrivnosti vseh psiholo¹kih znanj, spoznavajo kognitivne procese, èustveno psihologijo, se veliko nauèijo o problemu osebe in sprejmejo prve, pla¹ne gibe pri pridobivanju informacij o psihopatologiji. Èetrto in peto leto sta obièajno namenjeni pridobivanju podrobnih informacij o specifiènih vpra¹anjih psihologije in pridobivanju praktiènega uèenja v èasu obvezne prakse ¹tudentov. Veèina poljskih univerz bo ob koncu psiholo¹kih ¹tudij kupila visoko specializacijo, npr. Forenzièno psihologijo, socialno psihologijo, klinièno psihologijo ali psihologijo knjig in management.Katere predmete je treba plaèati na izpitu na srednji ¹oli, da bi dosegli psiholo¹ko pripravo? Potreben je tuji jezik, obièajno poljski, matematika ali biologija. Seveda je treba vsako od teh toèk vrniti na raz¹irjeno raven. Popolnoma zadnja psihologija je bila osamljena od zadnjih smeri, ki jih je bilo treba spoznati enotno. Danes so narejeni prvi predlogi za branje tega trenda v naèinu 3+ 2, ki ima vsekakor neposredno in prav tako temne strani.Toda brez obèutka, kak¹ne vrste ¹tudije izberete, so psiholo¹ke ¹tudije prvo obdobje na daljavo do psiholo¹kega dela. Pravzaprav se lahko ¹ele po diplomi z gotovostjo odloèite, kateri lik ¾elite slediti. Izbira je te¾ka. Lahko najdete mesto v doloèenih podjetjih, nadaljujete uèenje na podiplomskih pripravah ali zaènete uèiti v trenutku, ko boste postali psihoterapevt.