Psiho starih ljudi

V pogojih pra¹enja snovi z nevarnostjo eksplozije je treba zagotoviti ATEX certificirane naprave in konstrukcije, ki so izdelane in izdelane skupaj z direktivo ATEX, ki se uporablja v EU.

Pri izvajanju, v pogojih opra¹evanja s pra¹nimi barvami, sem imel ogljik ali prah organskega izvora (npr. Les, je koristen zlasti za vsako predanost. Uèinkovito odsesavanje prahu ATEX (atex odsesavanje prahu uspe¹no odpravlja veèino nevarnosti, vendar je za njegovo uèinkovitost koristno zakljuèiti ustrezno razvite in morda uèinkovite tehnolo¹ke, tehniène in postopkovne re¹itve. Katere re¹itve?

Odvzem prahu ATEX pri deluV praksi se za ekstrakcijo prahu ATEX (v skladu z evropskimi direktivami ustvari:- z uporabo lokalnih vezi, ki morajo biti name¹èene v bli¾ini virov, ki oddajajo grozeèe eksplozije, so vezi samohodne roke, industrijske nape ali posebni poganjki,- redno sesanje povr¹in, na katerih se nabira prah (za dokazovanje okoli strojnih orodij, za ta namen uporabite industrijske sesalce,- dobra ozemljitev delovnih naprav in sam sistem za ekstrakcijo prahu, saj lahko le redko povzroèi elektrostatiène naboje - ozemljitev prepreèuje ta dogodek,- ustrezna konstrukcija kanalov za odstranjevanje prahu in za¹èita pred erozijo,- uporaba ventilatorjev, filtrov in pripomoèkov za odstranjevanje prahu, izdelanih v skladu z naèelom ATEX in z ustreznimi certifikati.Za najveèjo mo¾no za¹èito pred eksplozijo je vredno, da se sistemi za ekstrakcijo prahu ATEX vgradijo v gasilske (po¾arne in / ali po¾arne naèine v sami instalaciji.