Protipo arna za eita fotovoltaiene naprave

Skupaj z veljavnimi predpisi, objavljenimi v zakonu ministra za nacionalne zadeve in Svetu iz junija 2010, je vsak urad namenjen oceni nevarnosti po¾ara v stavbah in ciljih ter obmoèjih, ki mejijo nanj. Na koncu predstavlja za¹èito zaposlenih na domu.

Ocena nevarnostiPotrebno je, da se delo, povezano z izvajanjem priporoèil uredbe, pripravi na strokovni in kompetenèni naèin, iz sedanjega razloga pa je priporoèljivo, da se to stali¹èe priporoèi podjetju, ki profesionalno premika ta standard. Celovita ocena nevarnosti, potencialno eksplozivnih lokacij in izbira obmoèij, kjer je to nevarnost, so kljuèni cilji izvajalcev takega naroèila.Tveganja, povezana z mo¾nostjo eksplozije, se pojavijo v tesnem stiku s snovmi, ki se predelujejo v obratu, materiali, ki se uporabljajo v èasu tehnolo¹kega procesa, sistemi za za¹èito strojev in njihovimi sestavnimi deli. Snovi in materiali, ki se uporabljajo v procesu, se lahko se¾gejo v zraku, vendar jih spremljajo ne¹tete kolièine toplote, lahko pa se tudi pritisnejo, da poveèajo pritisk in sprostijo nevarne materiale. Zaèetek je edino podporno gibanje obsega dejavnosti.

Oznaèevanje nevarnih obmoèij eksplozijeEksplozivna obmoèja so poimenovana na podlagi pogostosti in trajanja nevarnega eksplozivnega ozraèja. Obstajajo tri vrste oznaèevanja teh polj.Nièelna cona - kjer je nevarnost eksplozije in povzroèena z me¹anico vnetljivih snovi z zrakom, v zadnjem primeru pa je trajna nevarnost, pogostej¹a za dalj¹i èas.Prva cona - doloèa, da se gro¾nja lahko pojavi v obdobju dobrega delovanja.Druga cona - to je regija, kjer v obdobju naravne aktivnosti ni tveganja, in tudi èe pride do nevarnosti, je kratkotrajna.