Profilakso zdravja in fitoterapije

ATEX je pravni akt Evropske unije, ki ureja zahteve glede za¹èite in zdravstvenega nadzora, ki jih mora izpolnjevati vsak proizvod, ki se izvaja v potencialno eksplozivnih obmoèjih. Najnovej¹a direktiva, po zdru¾itvi del, ki so ¾e standard ATEX 2014/34 / EU, se bo zaèela 20. aprila 2016. Vsak rezultat bo moral imeti naslednje oznake:

1. CE oznaka, 2. identifikacijska ¹tevilka enote, ki je izdala potrdilo, 3. simbol za za¹èito pred eksplozijo, 4. skupina eksplozij, 5. kategorija opreme, 6. vrsta za¹èite pred eksplozijo, 7. podskupina eksplozije, 8. temperaturni razred.Vsaka naprava mora obstajati tako, da med knjigo ne predstavlja nevarnosti. Izdajanje certifikata s strani poobla¹èenih subjektov (npr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Center za potrjevanje in certificiranje Raziskave doo Gliwice je omejeno z drugimi postopki: 1. Standardni preskus ES - je na naèrtu zagotoviti, da naprava izpolnjuje osnovne zahteve direktiva, 2. zagotavljanje kakovosti proizvodnje - postopek za odobritev sistema kakovosti, ki omogoèa oznaèevanje izdelka z znakom CE in izda izjavo o skladnosti, 3. preverjanje izdelka - postopek izku¹enj in kakovosti vsakega izdelka, izdelanega na mestu doloèitve skladnosti s pravilom, 5. uporabljeni sistem kakovosti, vkljuèno s konènim in¹pekcijskim pregledom in izku¹njami pri izdelkih; notranji nadzor proizvodnje - postopek za pripravo tehniène dokumentacije opreme, dokumenti morajo biti shranjeni 10 let od zadnje izdelane kopije, 7. prenos tehniène dokumentacije v prigla¹eno valuto za shranjevanje, dokumentacija mora biti splo¹ni opis, naèrt, risbe, diagrami, opisi, seznam standardov , rezultati preskusov in izraèunov, izjava o skladnosti, 8. preverjanje proizvodnje enote.