Prikrita depresija

Pogovor z ¾ensko, ki ustvarja depresijo, ni na voljo. Oseba, ki ima depresijo, ima vso moè in sovra¹tvo za vzdr¾evanje. Ne vzame energije, ne skrbi za svojega otroka, se ¹e vedno prito¾uje, da je iz njenega govora pomanjkanje samozavesti in nizko samospo¹tovanje. Vse to povzroèa, da je oseba, ki trpi zaradi depresije, ravno blizu, da ji svetujejo, kako se zlahka odpraviti po pomoè.

Zdravljenje depresije obièajno poteka preko vedenjske, kognitivne, gestaltne ali psihodinamiène terapije. Vrsta terapije ¾eli od kognitivnega odnosa stranke, pa tudi od stopnje bolezni. Vse bo ocenila psihologinja iz Krakova, ki predpi¹e zdravila, in psiholog, ki se pokriva s pacientom.Vendar pa je zdravljenje najpogosteje prijazno ne le depresivni osebi, ampak tudi njeni celotni dru¾ini. Obièajno je najstni¹ka depresija posledica tega, kar se dogaja v dru¾ini. Preden pa dose¾e, je treba doseèi specialista, ki bo ocenil ali da, depresija. Lahko se zgodi, da ta bolezen ne vpliva na nas in da ostanemo le za trenutek depresivni. Nato je dajanje antidepresivov nedoloèeno.Kak¹na je razlika med depresijo in navadnim bluesom? Chandra je zni¾an izraz, ki se vr¾e pod vplivom dra¾ljajev. Èe napovedujemo dolgotrajno ¾alost in nekaj, kar nenadoma pride do izbolj¹anja na¹ega razpolo¾enja, se imenuje, da tudi mi nismo imeli depresije. Depresija pri depresiji, ¾al, ne pomaga nobenemu tipiènemu ustvarjalcu èasa ali zabavnim videom ali odnosom s prijatelji. Vodje v depresiji so brezbri¾ni do èustveno oznaèenih idej, kar dokazuje, da depresivna oseba te¾ko razvedri in naredi ¾alostno. Oseba, ki trpi zaradi depresije na zaèetku, se ne zdi, da bi porabila tisto, kar bi jo obièajno vzela. Potem se zaène izogibati stiku s predstavniki, ker vidi, da se ne odziva na okolje, ne pogovarja z vrstniki. Potem zaène izhajati iz dru¾benih vlog - zdaj preneha biti pozitiven oèe, preneha biti podrejen otroku. Hèi ustavlja ¾eljo po svojih star¹ih. Zato bi moralo biti, ko se zlahka zaceli.