Prevajalska agencija translax

Na¹e prevajalsko podjetje zaposluje le lahke in visoko usposobljene prevajalce, ki se dobro povezujejo z vsemi naroèili. Preden zaènemo z izmenjavo, obvestimo stranko o predvidenih hitrostih in èasu izvedbe.

Money AmuletMoney Amulet - Moč privlačnosti denarja in sreče!

Nudimo najbolj¹o kakovost prevoda in lepe, nizke cene. Nekateri kupci u¾ivajo veliko zaupanja. Na¹e prevajalsko podjetje Krakow skrbi za ustni in pisni prevod. Specializirani smo za osnovne in sekundarne prevode. Prevajamo pravne in poslovne dokumente, korespondenco in specializirana besedila. Ohranimo popolno diskretnost informacij, objavljenih v dokumentih, ki jih posreduje uporabnik. Imamo ustrezne certifikate, ki potrjujejo najvi¹jo vrednost opravljenih storitev. Svojo prilo¾nost usmerjamo tudi na zasebne vodje in institucije. Za branje uporabljamo najnovej¹e metode za podporo prevajanja. Uporabniki lahko naroèijo v svoji blagovni znamki ali po e-po¹ti. Ponujamo naslednje vrste tolmaèenja: simultano, zaporedno, oddaljeno in pogajanje. Prvi se obièajno zbira med pogovorom. Ne sili dodatne tehniène opreme. Zanj je znaèilna moè in natanènost. On lahko popolnoma prenese èustva govornika. Konsekutivna interpretacija pa je sprejeta med vernisanjem, vajami in stro¹ki. Prevajanje in izvirno besedilo se prepletata. Ukvarjamo se s prevajanjem potovanj med potovanjem in ¹tudijskim bivanjem. Profesionalni in strokovni prevajalci se nato priporoèajo. V primeru pogajalskega prevajanja prevajalec deluje kot pogajalec. Prevajalska agencija ponuja tudi prevajanje: standardno, zaprise¾eno in literarno. Specializiran je za prevajanje informatorjev, vodnikov in pogovornih pisem. Poleg tega ponuja konferenèno tolmaèenje, kar je za ljudi v pisarnah, ki imajo strokovni prevod, velik izziv. Zanima ga tudi strokovno prevajanje: tehnièno, medicinsko, informacijsko, kemijsko, finanèno, poslovno, tr¾no in pravno. Vabimo vas, da raz¹irite krog na¹ih zadovoljnih strank!