Poravnava strani

Prevod besedila je sam po sebi precej individualen. Èe ¾elimo prevesti katerokoli besedilo, potrebujemo ne le, da smo se "nauèili" besed in skup¹èin, ampak tudi poznali ¹tevilne idiome, ki so tako pomembni za vsak jezik. Dejstvo je, da oseba, ki pi¹e èlanek v angle¹kem slogu, ne pi¹e v èisto akademskem slogu, ampak uporablja svoje individualne okuse in omenjene idiome.

V sistemu s sedanjostjo, da je delo svetovnega internetnega omre¾ja ¹e vedno bolj priljubljeno, se pogosto pojavlja potreba po prevajanju spletnih strani. Ustvarjanje, na primer, spletnega mesta, s katerim ¾elimo priti do bolj priljubljene vsote prejemnikov, ga moramo ustvariti v nekaj jezikovnih razlièicah. Pri prevajanju vsebine spletnega mesta, na primer v angle¹èini in v svojem jeziku, morate predstaviti ne samo prevodne ve¹èine, temveè tudi energijo za definiranje lastnih priznanj in opisov, ki jih v izvirniku ni mogoèe prevesti. Torej, kdaj èaka na izvajanje? Prevedimo vsebino katere koli spletne strani v angle¹kem jeziku za storitev prevajalnika Google. Medtem ko se bo splo¹ni smisel sporoèila ohranil (v obdobju, ko bomo ugotovili, kaj je doloèeno mesto, je ¾e logièno zaporedje stavkov in sintaksa neustrezna. Potem je to mogoèe, ker prevajalec Google prevede izbrano besedilo v vrednost »beseda za besedo«. Zato pri izvajanju nimamo nièesar, kar bi za to usposabljanje potrebovalo profesionalno, veèjezièno spletno stran. Zato na spletnih straneh prevajalca knjig v najhitrej¹i prihodnosti èlovek ne bo zamenjal naprave. Tudi najbolj¹a programska oprema nima moèi abstraktnega razmi¹ljanja. To, kar lahko stori, je pomagati po logiki èlove¹kega prenosa v izbrani programski jezik. Zato tudi najbolj¹e aplikacije, ki prevajajo dokument, daleè zaostajajo za profesionalnimi spletnimi prevajalci in zelo verjetno je, da bo vedno tam. Èe se kdaj pojavi napredno orodje, ki je zagotovljeno s potjo logiènega in abstraktnega "razmi¹ljanja", bo konec na¹e civilizacije enak. Èe povzamemo, v smislu izobra¾evanja dobrih prevajalcev, je potrebno narediti ustrezne didaktiène pripomoèke, ki ne le uèijo prevode "besedo za besedo", temveè tudi podpirajo uèenje abstraktnega razumevanja doloèenega jezika.& Nbsp;