Pogoji za razvoj dru inskih podjetij

Podjetja, ki priporoèajo proizvodnjo ali prodajo izdelkov, imajo vsaka eno skladi¹èe. Med skladi¹èenjem konènih izdelkov loèimo materiale in materiale. Oba sta osredotoèena na specifièno shranjevanje in opis posameznih serij materialov. Skladi¹èe je neloèljiv atribut logistiènega procesa nekega podjetja. Med njegovo obliko mora biti njegov polo¾aj natanèno poimenovan. Vsaka od njih se mora strogo sklicevati na prve logistiène naloge, kot so: nabava, umetnost in distribucija. V naèrtu za izbolj¹anje delovanja dru¾benih revij je smiselno uvesti posebne raèunalni¹ke programe, ki omogoèajo lokacijo doloèenih izdelkov in izdelkov. Pijaèa med njimi je ¹iroko raz¹irjena zbirka programov, npr. Optima. Revija Optima je stil za skladi¹èenje in prodajo.

Dr Extenda

Njegova namestitev in delovanje je zelo intuitivna. Poleg tega lahko pomagate z vadnico. Postopoma opisuje delo, povezano z izdajanjem raèunov, izdajanjem prodajnih dokumentov in izdajanjem popravkov. Pred vsakim poglavjem je èasovni razpored s kljuènimi raèunovodskimi koncepti. Modul revije vkljuèuje med drugim:Kako misli¹, da so blagovne datoteke?Kako dati nov material?Kako narediti zunanjo izdajo?Stanje je organizirano na podlagi skladi¹ènih dokumentov (zaèetno stanje, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW, popravki dokumentov: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM. Pri dobavi doloèenega blaga se blago iz doloèenega vira (dobave izvede takoj. Program Optima Magazine omogoèa vodenje veè domaèih in oddaljenih skladi¹è v sektorju ene baze podatkov. Pripravljeni dokumenti MM govorijo o prenosih med skladi¹èi. V jasni in preprosti re¹itvi lahko naredimo popis razpolo¾ljivega skladi¹ènega blaga. Program vkljuèuje inventarno funkcijo, ki temelji na treh stopnjah: priprava inventarnih listov, dopolnjevanje dejanskega stanja izdelkov v skladi¹èih, izdelava korektivnih dokumentov. V vadnici bomo izvedeli, kako ustvariti inventurni list, uporabite lahko tudi pomo¾ne liste.Uèinkovito organizirano skladi¹èe v smislu logistike in pregledne dokumentacije prispeva k hitremu prenosu materialov med zaporednimi celicami v podjetju.