Ozemljitev tu a

Naloga elektrostatiène ozemljitve je zmanj¹ati nevarnost eksplozije vnetljivih snovi zaradi elektrostatiène iskre. ©iroko se uporablja v transportu in predelavi vnetljivih plinov, pra¹kov in tekoèin.

Elektrostatièna ozemljitev, ki tvori drugaèno obliko. Najbolj priljubljeni in ¹tevilni zapleteni modeli so iz ozemljitvenega terminala in iz kabla. Bolj robustni in tehnolo¹ko naprednej¹i so opremljeni s sistemom za za¹èito ozemljitve, zaradi èesar je mo¾no izdati ali transportirati proizvod, ko je zemlja racionalno povezana.

Elektrostatiène podlage se najpogosteje uporabljajo pri nakladanju ali razkladanju ¾elezni¹kih in cestnih cistern, cistern, sodov velike vreèe ali elementi procesnih naprav.

https://re-aon24.eu/si/ReAction - Prva pomoè za zanesljivo erekcijo!

Pri izdelavi rezervoarjev za polnjenje ali praznjenje z razliènimi vsebinami (npr. Rezervoarji s pra¹kom, granulami, tekoèinami lahko nastanejo nevarni elektrostatièni naboji. Vir njihovega nastanka je prav gotovo me¹anje, èrpanje ali ¹kropljenje vnetljivih snovi. Elektrièni naboji nastanejo s kontaktnimi ali posameznimi delci. Kolièina elektriènega naboja bo odvisna od elektrostatiènih lastnosti povr¹in, ki pridejo v stik med seboj. Pri dobièku tesnega in hitrega stika z ozemljitvenim ali neza¹èitenim problemom se lahko ustvari kratek impulzni tok, ki se zaznava v obliki iskre.Pomanjkanje nadzora nad razelektritvijo lahko povzroèi v¾ig me¹anice plina in zraka, kar pomeni eksplozijo ali slabo eksplozijo. Elektrostatièno ozemljitev odpravlja nevarnost eksplozije zaradi nadzorovanega izpusta elektrostatiènih nabojev.