Optieno mikroskopsko obmoeje delovanja

Laboratorijski mikroskopi (imenovani tudi optièni mikroskopi so mikroskopska naprava, ki uporablja svetlobo, ki jo uporablja optièni organizem, da sprejme poveèano sliko opazovanega objekta. Mikroskopi se obièajno kombinirajo z izbiro optiènih leè, od nekaj do celo ducat.

Kje se uporabljajo mikroskopi?Sodobni laboratorijski mikroskopi se na mnogih podroèjih znanosti uporabljajo za iskanje zelo majhnih predmetov. Profesionalni mikroskopi se uporabljajo v biolo¹kih, biokemiènih, citolo¹kih, hematolo¹kih, urolo¹kih in dermatolo¹kih raziskavah v kliniènih laboratorijih v razliènih zdravstvenih ustanovah. V biologiji se uporabljajo laboratorijski mikroskopi, med drugim v mikrobnih ¹tudijah in preverjanju morfologije celic in tkiv. Znanstvene discipline, ki plaèujejo za ta vpra¹anja, so mikrobiologija, histologija in citologija. V nekaterih delih kemije in fizike pa so mikroskopi koristni, na primer pri kristalografiji ali metalografiji. Geologi jih obravnavajo za analizo gradnje kamnin.

Poveèava slikeTradicionalni laboratorijski mikroskopi z uporabo naravne ali umetne svetlobe v optiènem organizmu (vèasih imenovani svetlobni mikroskopi se v izobra¾evanju uporabljajo kot pomo¾no izobra¾evalno orodje v razredih stroge misli. Presku¹ani predmet se pregleda s pomoèjo okularja ali monitorja s pomoèjo adapterja za projekcijo. Najveèja fizikalna meja poveèave filma v optiènih mikroskopih je odvisna od kotne loèljivosti leèe, ki je odvisna od valovne dol¾ine svetlobe, natanènost delovanja objektiva pa ustreza spremembam za jasnost slike. Prvi laboratorijski mikroskopi so omogoèili desetkratno poveèavo, v dana¹njih optiènih mikroskopih pa lahko poveèavo poveèate za veè kot tisoè.