Onesna evanje zraka v spodnji c leziji

Z onesna¾evanjem zraka lahko gradimo vsak dan. Standardi Svetovne zdravstvene organizacije (SZO natanèno doloèajo, kak¹na je koncentracija ¹kodljivih snovi v ozraèju, da bi bila potem varna za zdravje, poleg tega pa ne bi imela negativnega pritiska na tla in podtalnico. Glavni vzrok za nastanek neugodne sestave ozraèja je pan, razvoj tradicije in industrije.

Posebej pomembno mesto za varnost in zdravje ljudi predstavlja sestava ozraèja na nov naèin industrijskih obratov.Direktiva ATEX, ki je potrebna v dr¾avah èlanicah Evropske unije in izbolj¹uje norme, ki zagotavljajo varnost pogojev v knjigi v eksplozivni atmosferi, daje delodajalcem ¹tevilne dol¾nosti, da izkljuèi tveganje eksplozije.Pijaèa iz prvih pogojev je zagotoviti ustrezno prezraèevanje in za¹èititi nastajanje nevarnih snovi v zraku, ki je izpostavljen razmerju z mo¾nim virom v¾iga.Podjetnik ima dve mo¾nosti: mora prepreèiti kopièenje nevarnih snovi v prostorih, kot so prah, plini, meglice in hlapi, ki pri me¹anju z zrakom tvorijo eksplozivno zmes. Druga ponudba je odpraviti tveganje v¾iga, vendar z za¹èito, ki se povsod pridru¾i nastanku povsod elektrostatiène energije in njenih izpustov - popolna re¹itev postane enostavnej¹a.Izbira za potrebe podjetnikov prina¹a sodobno tehnologijo.Industrijski zbiralniki prahu so naèrt zbiranja prahu, ki je zelo cenovno dostopen in se redno uporablja za èi¹èenje zraka. Razdelimo industrijske zbiralnike prahu v tekoèem stanju na trde in mokre.Z zdru¾evanjem z njihovimi operacijskimi sistemi lahko izvleèemo naprave, kot so:- usedalne komore (iz gravitacijske skupine, \ t- elektrostatièni suhi zbiralniki prahu (uporaba elektrostatiène energije, \ t- cikloni (z uporabo centrifugalne sile, \ t- zbiralniki filtrov (uporabite filtre na drugaèen naèin.Mokri industrijski ekstrakti prahu temeljijo na postopkih izpiranja. Zato obstajajo razlièni naèini èi¹èenja:- z aplikacijo,- brez polnjenja,- pena,- s pretokom plina skozi zapiranje vode.©tevilne razpolo¾ljive metode filtracije zraka omogoèajo, da se spomnimo za¹èite in zdravja ljudi tako v industriji kot tudi pri vsakodnevnem vzdr¾evanju.