Olski kurikulum

Znano je, da ¹ibke in ¹iroke finanène vsote niso le razliène. Za koga so torej namenjeni majhni fiskalni zneski in za koga so tudi izjemni? Kaj se med seboj razlikujejo?

Znano je, da je v ni¾jih stvareh te¾ko postaviti nekaj specializirane programske opreme, tako da so pri trku z velikimi vsotami, kot so raèunalni¹ki, majhne blagajne manj funkcionalne. Obstaja veliko naèinov, ki jih lahko ponudite v tem obdobju. Zato so namenjeni mo¹kim, katerih ponudba materialov in storitev ni zelo razlièna in se vsebina raèunov pogosto ponavlja. Prvi odgovor je spomin na jed.Na naslednji strani majhne blagajne ne zavzemajo veliko prostora, nekatere so tako nizke, da so v kovèku ali torbici. To je storjeno z njihovim izvajanjem. Pogosto se uporabljajo za knjige v dr¾avi, to je v tovarnah, kjer je priljubljeno obmoèje majhno. Da bi na primer kupili raèunalni¹ke blagajne, bi radi imeli potrebno mesto za njih. Sestavljeni so iz raèunalnika, monitorja in fiskalnega tiskalnika. Zato ni pomembno, da jih postavite kjerkoli.Najmlaj¹e blagajne, tj. Prenosne, imajo veliko izku¹enj z baterijami, zato jih lahko razvijate veè ur brez elektrike. Bolj pomembni pogosto zahtevajo stalno povezavo s kontaktom. Poleg tega so veliko moènej¹i in jih preva¾ajo iz ozadja v stanovanje lahko povzroèi veliko te¾av. Zato lahko pogosta prerazporeditev povzroèi te¾ave. Ni¾je je treba ¹e preurediti.Kljub ¹tevilnim prednostim majhnih fiskalnih zneskov pa jih v smislu funkcionalnosti ne morejo primerjati z bolj priljubljenimi. Ne predstavljajo naslednjega dela, kot je mo¾nost popravka potrdila o prejemu pred tiskanjem ali neposrednega izpisa raèuna z DDV. iz dodatne strani se manj funkcionalnosti osredotoèa na bolj naravno podporo. Znano je, da moè dodatnih vrednosti pomeni veliko gumbov, ki jih je treba obvladati za pravilno upravljanje teh dejavnosti. Za uèenje tak¹nih del je potrebno veliko èasa. Poleg tega obièajno potrebujejo posebno programsko opremo, ki se osredotoèa na naslednje stro¹ke. Da, izbor prave opreme je naklonjen individualnim potrebam podjetnika.