Oceno tveganja za padec bolnika

Potreba po izdelavi ocene nevarnosti eksplozije in dokumenta o za¹èiti pred eksplozijami se nana¹a na enote, v katerih je delo z vnetljivimi snovmi mogoèe pripraviti s pripravo nevarnih eksplozivnih zmesi in izvajanjem eksplozivnih nevarnosti na delovnem mestu. Veliko mednarodnih podjetij nudi celovito pomoè pri pripravi podpore za za¹èito pred eksplozijami, tj. Za¹èito pred eksplozijo v industrijskih sferah.

Daje snovi ali snovi, ki lahko ¹tejejo eksplozivne atmosfere z zrakom, kot so plini, tekoèine, trdne snovi z visoko stopnjo razpadanja - prah, mora opraviti oceno nevarnosti eksplozije, ki oznaèuje obmoèja, kjer obstaja nevarnost eksplozije. V gradnjah in na zunanjih obmoèjih mora navesti ustrezna obmoèja nevarnosti eksplozije skupaj z oblikovanjem grafiène dokumentacije za razvr¹èanje in oznaèiti dejavnike, ki bi jim lahko omogoèili v¾ig.

Cilj:Izvajanje presoje in izvedbe dokumenta, ki ¹èiti delovno mesto pred eksplozijo. Namen ustvarjanja dejstva je izpolniti zakonske zahteve in omejiti tveganje, povezano z eksplozivnim ozraèjem v smislu dela.

Naèin dokonèanja storitve:Delovna mesta, v katerih se lahko pojavijo eksplozivne atmosfere, bodo uvr¹èena v naèrt z obmoèjem nevarnosti eksplozije.

Prepreèevanje eksplozije in za¹èita pred eksplozijami:Naslednji korak bo preveriti vire v¾iga skupaj s seznamom: tople povr¹ine, plameni, vklj. se¾iganje delcev in plinov, iskrenje mehanskega izvora, elektrièni stroji, zaletni tokovi in katodna korozijska za¹èita, statièna elektrika, eksotermne reakcije, mo¾nost udara strele, radiofrekvenèni elektromagnetni valovi, ultrazvok, ionizirajoèe sevanje, adiabatski stres in udarni valovi s spontanim v¾igom prahu. V primeru ugotavljanja prisotnosti eksplozivnega ozraèja se preveri, ali se jedi in za¹èitni naèini za vsa delovna mesta, na katerih se lahko sreèajo eksplozivne atmosfere, ujemajo glede na idealne skupine za eksplozijsko ogro¾ene cone.