Obvezne blagajne za odvetnike

Trenutno v domaèem svetu obstajajo tak¹ni predpisi, da mora imeti tudi frizer, zobozdravnik ali kozmetièarka davèno blagajno. Brez razloga ali so te prepovedi prijazne ali ne, morate kupiti tak¹no napravo. V nasprotnem primeru se sooèajo z neprijetnimi posledicami zaradi glob ali plaèevanja veèjega davka. Zato bi moral vsak podjetnik zalo¾iti ¾ep. Toda kaj bo ustrezna fiskalna blagajna za razliène vrste podjetnikov?

Enobanèna blagajnaNajbolj priljubljena vrsta gotovine, ki je trenutno na voljo na na¹em trgu, je enotna blagajna. Tak¹ne naprave imajo mo¾nost sodelovanja z novimi napravami, med protislovnimi merili, raèunalnikom ali samim èitalnikom kod. Na ¾alost je za vsako blagajno potreben program blagajne. Tako bo trajalo nekaj èasa, ko bodo lahko novi modeli in organizacije iz veè znanih proizvajalcev pohi¹tva sodelovali z drugimi. Vredno je razmisliti, ali tak¹ne ponudbe resnièno potrebujemo - ustrezna blagajna je zdravilna in brez njih, in natanèno stane manj.

vir:

Prenosne blagajneDruga vrsta blagajne so prenosne blagajne. Njihova najveèja pomanjkljivost je seveda mo¾nost brezplaène zasaditve od stanovanja do poklica. Tak¹no mobilnost bodo cenili taksisti, ki morajo uporabljati tudi blagajne. S svetovanjem o enostavni izvedbi so te zaloge narejene tako, da jih lahko uporabljate v skoraj vseh pogojih. Visoke ali nizke temperature, veliko moène vla¾nosti - s trenutno polno prenosno blagajno, s katero se ukvarjajo. Najpogosteje se pripravljajo iz gume ali silikona, kar prepreèuje ne¾eleno poplavljanje notranjih sistemov. Oklepna konstrukcija nekoliko zni¾uje kakovost uporabe, vendar je to manj¹a pomanjkljivost glede na ¹iroko prenosno uporabo.

Velike komercialne prodajalneZa velike komercialne obrate z visokim dnevnim prometom prej omenjene re¹itve niso dovolj. Zato so nastale sistemske blagajne. Prav tako z raèunalnikom popravljajo tudi druge zneske v naèrtu. Brez te¾av upravljajo zunanje naprave. Najsodobnej¹i modeli, ki so na voljo na trgu, so raèunalni¹ke blagajne. Gre za vezavo raèunalnika in finanènega tiskalnika. Najpogostej¹i so v supermarketih, njihova funkcionalnost pa je odvisna od uporabnega programa.Za vsakega podjetnika bo ustrezna blagajna nekoliko nova, zato je nemogoèe jasno opaziti, kaj je najbolj zdravo.