Obmoeja eksplozije

Eksplozijo lahko dose¾e le v eksplozivni atmosferi, tj. S plini, hlapi ali prahom. Naèeloma v kemijskih interesih, rezervoarjih, rafinerijah, elektrarnah, lakirnicah, kemiènih obratih in cementarnah obstajajo tudi ¹tevilni novi, kjer se sreèujejo pra¹enje ali izdelki v prahu.

Ker so se v nekaterih dr¾avah Evropske unije dolga leta varnostni predpisi bistveno razlikovali, so bili tudi velika ovira pri menjavi blaga, odloèili so se, da jih uskladijo z uvajanjem na naprave, ki delujejo na ogro¾enih obmoèjih, ti. Oznake ATEX.

http://p3blog.net/sihealthymode/hallu-motion-korektivni-aparat-za-prilagajanje-velikega-prsta/

Katere so oznake ATEX?V okviru te dru¾be obstajajo podrobne zahteve, doloèene v pravnem aktu Evropske unije, ki mora ustrezati vsem proizvodom, danim v potencialno eksplozivno okolje. Zahteve, ki jih ta pravila ne zajemajo, se lahko v posameznih dr¾avah èlanicah EU urejajo interno, vendar ne smejo biti v nasprotju z deli EU in ne morejo zaostriti zahtev.Vse naprave, ki so namenjene poklicni poti v potencialno eksplozivnih okoljih, morajo imeti oznako v skladu z modelom, uvedenim z direktivo. Te oznake povzroèajo vrsto simbolov, ki doloèajo razliène obvezne parametre za te naprave. In da:Proizvajalec s postavitvijo znaka CE na proizvodu izjavlja, da ta material izpolnjuje doloèene zahteve direktive.Prostori, v katerih obstaja nevarnost eksplozije, so se raz¹irili po nevarnih obmoèjih. Oznaèevanje nevarnega obmoèja obve¹èa o nevarnosti in njenih silah:- obmoèje plinov, tekoèin in njihovih hlapov je oznaèeno s èrko G- obmoèje gorljivega prahu - èrka D.Nato so bile naprave, odporne proti eksplozijam, spro¹èene v dve skupini:- podatki o dru¾ini in napravah za branje v rudnikih,- skupina II so jedi, namenjene knjigi velikosti v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije plinov, tekoèin ali prahu.Naslednja razvrstitev doloèa stopnjo tesnosti ohi¹ja orodja in silo za ulivanje.Nazadnje je poznana temperaturna skupina, t.j. maksimalna temperatura povr¹ine, na kateri je mogoèe izdelati napravo.Katere so prednosti uporabe znaka ATEX:- zagotavljanje varnosti v industrijskih obratih, \ t- omejevanje gospodarskih izgub zaradi mo¾nih gro¾enj ali neuspehov, \ t- zmanj¹anje izpadov pri izvajanju, \ t- zagotavljanje zahtevane kakovosti naprav.