Nord servisna blagajna elbl g

Leto 2015 je prineslo spremembe za zdravnike, ki vodijo gospodarsko kampanjo. Od 1. marca lani so se v okrogli omarici pojavili blagajne elzab mini e, ki so jih morali zdravniki, ki so ¹teli s pacienti, evidentirati z uporabo te naprave. Kljub protestom medicinskih krogov je bil v stanovanje postavljen odlok ministra glede blagajn.

Domnevali so, da bi bili obiski na domu neobièajno visoki, upokojeni zdravniki pa bi se na zaèetku te¾av z blagajno odpovedali svojim dejavnostim. Obto¾be so se izkazale za napaène. Prodajalci blagajne v neposredni mo¾nosti ¹tejejo tako majhne mobilne naprave, zdravo pa je namenjeno gastronomiji in trgovini. Prav tako se ne morete strinjati z izjavo, da je storitev blagajne obèutljiva. Primer je lahko le medicinski pripomoèek. Zdravnik, ki ponuja re¹evalne storitve, je dovolj, da se znesek programira za 2 ali 3 polo¾aje. Dodatni namen je tiskanje dnevnega in meseènega poroèila. Poleg tega je treba vsaki dve leti opraviti pregled blagajne poobla¹èenega serviserja.

https://neoproduct.eu/si/princess-hair-izjemno-ucinkovita-maska-za-izpadanje-las-in-izboljsanje-njihovega-stanja/

V skladu z veljavno zakonodajo ministra za finance se niso morali seznaniti le z zdravni¹kimi pisarnami z blagajnami, za preostale strokovne dele, ki sestavljajo te jedi iz lanskega leta, brez razloga za promet, med drugim vkljuèujemo:- odvetniki,- raèunovodje,- avtomehaniki,- frizerji, \ t- kozmetièarke.

Veljavna uredba preneha veljati 31. decembra 2016. Da bi v letu 2017 vsi podjetniki prodajali in zagotavljali storitve za polo¾aj fiziènih osebne vodijo podjetja. Kot je zagotovilo ministrstvo za finance, je to edino sredstvo za boj proti sivi coni v trgovini tudi v storitvah.

Postavlja se vpra¹anje, ali bo v naslednjih letih moèno èrpalo iz popusta za nakup blagajne. Trenutno zna¹a 700 PLN. Da bi jo uporabila vsa njena oseba, ki je takrat namestila blagajno in o tem ustrezno obvestila davèni urad. Davèni urad ima na voljo 30 dni, da preuèi vlogo za vraèilo 700 PLN. Ali pa boste v naslednjih letih lahko prevzeli trenutno pomoè, razlo¾ili boste, kako bo ministrstvo objavilo novo uredbo.