Neto ali bruto omejitev blagajne

Ali je mogoèe prodati blagajno? Mo¾no pa je, èe pa bo preverjeno in ponavadi prek storitvenega podjetja proizvajalca, ker so samo zainteresirani za nakup rabljenih blagajn, poceni in fiskalne blagajne lahko najdete na poobla¹èenih toèkah doloèenega proizvajalca. Preprosto lahko porabimo blagajno za razrez. Èe pa so mehanizmi iz blagajne v zelo dobrem razpolo¾enju, potem je moè prodati novo podjetje.

V predpisih o registracijskih kuponih ni izrecnih predpisov, ki bi v primeru obdavèitve s plaèilnimi blagajnami delovali v primeru njegovega poslovnega dela. Nobeden od veljavnih predpisov ne prepoveduje davkoplaèevalcem, da proda rabljeno blagajno, kar je njegova prednost. Isti polo¾aj je odvisen od posamezne igre, ki je bila zabele¾ena 23. avgusta 2012, ¹tevilka ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, v kateri je direktor Finanène zbornice v Bydgoszczu izjavil, da je po umiku registrskih blagajn in oblikovanju vseh formalnosti doloèeno davèni urad je dejansko davèni zavezanec. Ne prito¾uje se zaradi ovir, ki bi v obravnavani situaciji lahko fizièno po¹kodovale ali prodale drugi dru¾bi. Vendar se pri delu izka¾e, da nihèe razen proizvajalca ne ¾eli kupiti rabljene blagajne. Nedavno je dejstvo, da je registracijski urad namenska oprema, njegova struktura, delovanje in mo¾nost uporabe davkoplaèevalcev pa so podrobno zapisani v predpisih, ki jih nakazujejo kreditne zadruge. Maso teh predpisov lahko u¾ivajo samo poobla¹èeni poljski proizvajalci in subjekti, ki pridobitve ali uvoz blagajn znotraj Skupnosti, ki jih potrdi predsednik osrednjega urada za ukrepe, potrdi, da prodajalci, ki jih prodajajo, opravljajo funkcije, ki so registrirane v èl. 111 par. 6a in merila, na katere se ¾elijo odzvati. Èe pa ¾eli davèni zavezanec prodati blagajno drugega dela, bi bilo treba o tej odloèitvi razpravljati s pravo blagajno, ki bo ocenila, ali blagajnik izpolnjuje zahteve, ki so zapisane v Zakonu o DDV in èe je mogoèe namestiti nov fiskalni modul.