Naeela varnosti in higiene prostega easa v prostem easu

Priznani proizvajalci opreme, ki se uporablja v potencialno slabih pogojih - ¹e posebej tistih, pri katerih obstaja nevarnost eksplozij, povzroèijo, da izpolnjujejo ATEX certifikat. Ta izraz omogoèa kupcem tak¹ne opreme na trgu, da se preprièajo, da so rezultati tudi prijetni in dolgotrajni.

Predpisi ATEXPridobitev tudi svobode uporabe ATEX certifikata je doloèena z evropsko direktivo 94/9 / EC. Aprila 2016 bo nadomestila nova informacija 2014/34 / EU.Vsa veljavna pravila ATEX veljajo za vpra¹anja, povezana z elektrièno in mehansko opremo. Z njimi se ukvarjajo nad sistemi morskega, zemeljskega in povr¹inskega nadzora.ATEX certifikati se imenujejo oprema, ki se uporablja za shranjevanje, prenos in ustvarjanje ter varovanje energije. Stroji imajo tudi orodja, ki so mobilna in zanesljiva. Naprave, ki so ATEX certificirane na evropskih trgih, zagotavljajo gotovost - tako operaterji, ki delujejo na njih kot tudi lastnike podjetij, da so udobni in primerni za uporabo.

Skupine opremeTako tisti, ki deluje, kot tudi prihodnost - oblikovanje direktive opredeljuje dve skupini opreme. Prva ¹ola je oprema, ki se odvija v rudnikih. Druga razlièica je polna druge opreme, ki deluje v potencialno te¾kih pogojih.Sistemi za odvajanje prahu v sistemu za odsesavanje prahuVsak tip naprav, ki jih uporabljajo proizvajalci lesa in barvnih izdelkov, je treba dati sistemom za odstranjevanje prahu v atexu, ki je dober sistem za ekstrakcijo prahu z atex pravilom. Znane dru¾be prevzemajo v njih iz varnostnih razlogov, pa tudi presti¾, ki ima tak¹en certifikat. Tak¹na oprema zagotavlja, da eksplozivne me¹anice ne bodo smrtno nevarne. Stroji parki in ATEX certificirani so dobri in delujejo dolgoroèno.Ti stroji zmanj¹ujejo nevarnost eksplozij v napravah za odstranjevanje prahu, v katerih so reakcije in pojave, ki so nedvomno iskre, zvoèna energija ali prenapetosti. Zmanj¹ujejo tveganje elektrostatiène razelektritve in pregrevanja opreme.