Moskovske blagajne

Davène blagajne novitus ma³a plus e je naprava, ki registrira prihodek od prodaje in znesek dohodnine in DDV, ki ga je treba plaèati za prodajo na drobno. Blagajna je elektronska.

Nekatere fiskalne blagajne nimajo vgrajenega pomnilnika ali pa ne nalo¾ijo podatkov z vgrajenim pomnilnikom, ker uporablja zunanji pomnilnik. V Italiji in Grèiji blagajne uporabljajo tiste, ki se uporabljajo na Poljskem, in so nekoliko drugaèe naèrtovane. Zakon, ki doloèa uporabo registrskih blagajn pri registraciji prodaje, je zakon Ministrstva za finance o obveznem registru prodaje na drobno.

S tem zakonom se podjetnik dokonèno uvede obveznost registriranja prodaje z uporabo blagajne, ki jo registrira na internetu in se prekriva z veliko pisarno z ustvarjanjem obveznega dnevnega fiskalnega poroèila. Fiskalne blagajne lahko porabimo sami, pa tudi tiste, ki uporabljajo raèunalnik. V primeru teh odliènih blagajn so opremljene s programsko opremo, vgrajeno v ozadje elektronske naprave. Registrske blagajne z integriranim neodvisnim sistemom imajo vgrajen register kod PLU, njihov imetnik pa lahko deluje s stopnjami, imeni, cenami in, èe je primerno, èrtnimi kodami komercialnih izdelkov. Velika prednost blagajn, ki temeljijo na raèunalniku, je verjetno mo¾nost veèjega vme¹avanja v posameznika, kar lahko spremenimo s pomoèjo raèunalni¹ke tipkovnice. Tak¹ne jedi so bolj ne¾ne za uporabo, saj zagotavljajo kombinacijo ¹tevilnih finanènih sredstev v doloèenem sistemu, ki ga nadzoruje strokovnjak za IT ali oseba, usposobljena za upravljanje fiskalnega programa.

Raèunalni¹ki sistemi uporabljajo tiskalnike, ki so povezani s blagajno in raèunalnikom z uporabo posebne programske opreme. Za zadnjo vrsto fiskalne blagajne, za katero smo se odloèili skrbeti, ni smiselno, da je rezervna fiskalna blagajna. Rezervna finanèna varnost je vidna vrednost v primeru okvare samega orodja za snemanje. Nakup posebne naprave bi moral biti zanimiv v vsakem pomembnem komercialnem in servisnem omre¾ju, v tem primeru nakup posebne posode ni velik stro¹ek in zadovoljstvo z vrsto je najpomembnej¹e. V primeru mikropodjetij imajo lahko finanèna vpra¹anja veèjo vlogo.