Modna revija

Prej¹njo soboto smo videli predstavitev najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je privabil najveèje ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci ustvarili za prihajajoèo sezono. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je pomenila najstro¾ji element in polnost se je konèala brez ovir. Na povr¹ini lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. V njihovih dejavnostih so bile uporabljene le dobre in fine tkanine z ustreznimi barvnimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim in svilenim materialom. Na¹im novinarjem je bilo v¹eè zraèno, barvito maksi krilo, ki je bilo pripravljeno za kvaèkanje. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke in bluza z nakitom in vezenim bikinijem. Za poletne obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape z uèinkovitim kro¾nim kri¾i¹èem, okra¹ene s èipko in zanimivimi cvetovi.Po predstavi je bila dra¾ba lepe poroène kreacije, ki je bila visoka za to prilo¾nost. Obleka je bila plaèana osebi, ki je morala vzeti anonimnost. Poleg tega je bilo prodanih veè oblaèil iz najrazliènej¹e kolekcije. Prihodki, pridobljeni na tej dra¾bi, bodo uporabljeni za dru¾inski dom. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razliène praktiène in pozitivne ukrepe. Njeni uporabniki so se veèkrat vrnili k prodaji na¹ih izdelkov, predmet dra¾be pa je bil celo obisk prave tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najsodobnej¹a kolekcija zdaj dosegla prodajalne na vrhu maja. Poleg tega je napovedal, da namerava blagovno znamko odpreti raèunalni¹ko dejavnost, v kateri bi bile povratne zbirke jasne kot v stacionarnih trgovinah.Na¹a blagovna znamka oblaèil je edinstvena med najbolj prepoznavnimi proizvajalci oblaèil na tem podroèju. Predstavlja veè tovarn v ¹iroki dr¾avi. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, daleè stran od mnogih najlep¹ih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. Vsako toliko èasa to ime povzroèa zbiranje v sodelovanju z vodilnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so res zelo priljubljene, da se tisti, ki so pripravljeni v enem jutru, ¹e pred zaèetkom trgovine premikajo v dolge èakalne vrste. Te zbirke izginjajo tisti dan.Materiali tekoèega dela ¾e vrsto let igrajo pomembno vlogo med potro¹niki, tako v svetu kot v tujini. Pi¹e o njej, ne pade dol, da ne omenjam ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela, in kaj ponujajo, da je blago najvi¹jega razreda.

http://bayerman.com.pl/duo-shampoo.eu/si/

Oglejte si svojo trgovino: Enkratna oblaèila