Metalurgija v radomskem

Trenutno je metalurgija stvar, ki ima ne le procese oblikovanja in oblikovanja plastike, temveè tudi prouèevanje skupin v makro razredih. V zadnjem smislu se testi obièajno izvajajo na metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je polje, ki se je pojavilo pred veè sto leti. ©ele relativno od zaèetka so se v metalurgiji uporabljale razliène vrste mikroskopov. V novem èasu so potrebne med knjigo z in¾enirskimi materiali. ®e na terenu so zelo iskani metalografski mikroskopi, ki so med drugim vkljuèeni v preuèevanje kovinskih vzorcev ali njihovih prebojev. Nato sledi metoda slikanja, ki se odstrani na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki povzroèajo opazovanje strukture na atomski ravni in svetlobnih mikroskopov, ki predstavljajo manj¹o poveèavo. Opazovanja, opravljena z uporabo teh orodij, so zelo pomembna, saj lahko zaradi tega zaznavamo razliène tipe mikrorazpok v temi ali njihovo iniciacijo. Mo¾en je izraèun prispevka faze in natanèno doloèanje posameznih faz. Zahvaljujoè temu lahko ¹e vedno doloèimo ¹tevilo in vrsto vkljuèkov ter ¹tevilne druge pomembne dejavnike iz metalur¹kega vidnega elementa. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala omogoèajo natanèno opazovanje strukture materiala, zaradi èesar lahko v perspektivi prepreèimo ¹tevilne neza¾elene napake.

Uporaba metalografskih mikroskopov je izjemno pomembna, saj smo zaradi tega sposobni hitro zaznati materialne napake. Vendar ne pozabite, da je ravnanje s to vrsto pohi¹tva te¾avno. Sedanje stanje izku¹enj bi morale izpolnjevati le usposobljene osebe.