Makroskopski in mikroskopski

Kot obièajno je mikroskop obèutljiva naprava, ki nam daje veliko natanènih opazovanj predmetov, ki jih je s prostim oèesom zelo te¾ko videti. Mikroskopi so oznaèeni predvsem po vzorcu in stanju ¹iritve. Prvi mikroskopi, ki so se pojavili na domaèem trgu, so optièni mikroskopi, v katerih se je za osvetlitev obravnavanih predmetov uporabljala le dnevna svetloba.

Mikroskopi za otroke tudi za odrasleDanes se strokovni mikroskopi pogosto priporoèajo za znanstvene namene za izdelavo bolj ali manj kompleksnih laboratorijskih testov. Preprosti mikroskopi lahko poka¾ejo veliko darilo za va¹ega otroka in kar je najbolj zanimivo zaradi tega darila, lahko na¹e uèence spodbujamo v ¹olo. Èe izberete pravi mikroskop, morate vedno vedeti, na katere parametre morate biti pozorni, da boste lahko dobro kupili.

Kaj naj pomagam?V trenutnih èasih so praktièno vsi mikroskopi pripravljeni iz dodatnih elementov: okular, cev, mikrometrski vijak, kondenzator, objektni vijaki in ogledala, ki so izpostavljeni obsevanju pregledanih predmetov. Seveda je najpomembnej¹a oseba v mikroskopu okular, ki je preveè kriv za poveèanje slike, ki jo proizvaja objektiv. Pomembno vlogo ima tudi cev, ki nam bo omogoèila, da oblikujemo poveèano sliko po volji. Da bomo dobili visokokakovosten mikroskop, tako da bi v osrednjem zaporedju morali biti pozorni le na zadnji dve komponenti.Pred nakupom mikroskopa je vredno razmisliti, kak¹en mikroskop ¾elite doseèi. Na lokalnem trgu so trenutno na voljo akustièni mikroskopi, ki zasedajo ultrazvoène valove, elektronske mikroskope, ki izhajajo iz sprememb elektronskega ¾arka in fluorescentnih mikroskopov, imenovanih tudi svetlobni mikroskopi. V trgovinah lahko najdemo tudi vse bolj enostavne holografske in konfokalne mikroskope v poljskem svetu, ki moèno poveèajo kontrast in loèljivost. Pomembno je omeniti tudi operativne mikroskope, ki se uporabljajo za izvedbo zapletenih operacij.