Led in tradicionalna razsvetljava

LED zasilna razsvetljava v javnih stavbah, ki je sestavni del sistema po¾arne varnosti, mora izpolnjevati ¹tevilne zahteve, katerih vsebina je prav tako zajeta v predpisih in vrednostih, povezanih s po¾arno za¹èito in razsvetljavo. Ta pravila opredeljujejo specifiène parametre orodij in pripomoèkov ter podajajo izjave o lokaciji znakov za izhod v sili, ki jih je treba upo¹tevati v ustrezni napravi za zasilno razsvetljavo. Zasilni LED lahko zamenjate:

nobenih izraèunov glede prièakovane intenzivnosti zasilne razsvetljave na potencial za evakuacijo,nepotrebno doseganje izraèunov koeficientov odboja iz sten, tal ali stropov,premajhno upo¹tevanje uèinkovitosti svetil v praksi baterij, zlasti uèinkovitost svetilk z razsmerniki,neuspe¹na vgradnja zasilne razsvetljave za te izhode v sili in na posebnih obmoèjih, kot tudi s protipo¾arno in medicinsko opremo dobre intenzivnosti,name¹èanje svetilk z znaki za evakuacijo v okoljih, ki so nevidna ali zakrita z reklamnimi ali gradbenimi elementi doloèene zgradbeizbira naprav, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pravil, ne dovoljuje uporabe pod strogimi pogoji (npr. tistih, ki ne prikazujejo parametrov polnjenja ali praznjenja baterij in uporabe svetilk z razsmerniki pri temperaturi pod 5 stopinj Celzija,neizpolnjevanje zahteve, da bo izpad elektriène energije v distribucijskem razdelilniku aktiviral zasilno razsvetljavo tako, da ne bom povzroèil izpraznitve baterijene uporablja dinamiène LED zasilne razsvetljave v stanovanjih, kjer se lahko evakuacija ote¾i,neupo¹tevanje posebnega namena in pogojev za evakuacijo v skladu z naèrtovanim konceptom zasilne razsvetljave (npr. evakuacija bolni¹nice na veè ravneh bo poèasnej¹a kot evakuacija enonivojske enote na ravni supermarketa.

Nepopolnitev videza in prilagoditve sistema zasilne razsvetljave veljavnim predpisom je lahko usodna posledica ne le za izvajalca projekta, ampak predvsem za potencialne ¾rtve v primeru resniène gro¾nje. Konec koncev, v sili LED osvetlitev od odprtine je la¾je evakuirati, in ni dovoljeno, da downplay nianse, ker lahko vplivajo na uèinkovitost re¹evalne akcije. Poseben sistem evakuacijske poti in metoda dinamiène evakuacijske razsvetljave omogoèata prilagodljivo prilagajanje evakuacijskih pogojev obstojeèim po¾arnim razmeram na evakuacijski ulici (npr. Dimno ogrevanje ali po¾ar na stopni¹èu. Zahvaljujoè visoko uvr¹èenim re¹itvam je posredna prilagoditev evakuacije in zasilne razsvetljave vrsti uporabe doloèenega objekta.