Kurjenje kalorij portne discipline

In vitro oploditev je strategija, ki podpira reprodukcijo in simptomatsko zdravljenje neplodnosti. ART (Tehnologije asistirane reprodukcije ali pomoè pri razmno¾evanju ima na celiènem obdobju ¹e veè drugih naèinov. Pravoèasno so povezane, saj druge oblike delovanja niso uspele.

Raziskovalci doloèajo IVF in vitro oploditev (in vitro oploditev. Potem je tu ¹e latinski naslov. Raziskave so primerne za dve vrsti. In vivo so to spoznanja, ki se izvajajo v laboratorijskih pogojih v èlove¹kem telesu. In vitro prehodi zunaj èlove¹kega telesa ("na steklo".In vitro oploditev ¹teje za uvedbo jajèeca za oploditev zunaj ¾enskega telesa. V tem primeru so ovrednoteni njegovi hormoni, ki usmerjajo proces ovulacije, nato pa vzamejo jajène celice in jih povezujejo s semenèicami (mo¹ke reproduktivne celice. Celoten postopek poteka v laboratorijskih pogojih. V obdobju, ko se predvideva, da se oplojena celica deli, se zarodek prenese v ¾enski sistem, tako da se lahko izvaja (vsadi v maternico. Èe uspe, se pojavi noseènost, ki je zdaj zelo preprosta.V IVF-ET (klasièni obliki gnojenje poteka spontano na profesionalni plo¹èi, na kateri gledajo jajèniki in spermi (50-100 tisoè. Pribli¾ujejo se drug drugemu v roku 24 ur, kar daje veè zarodkov. Zadnji naèrt je sestavljen iz pogojev, ki ustrezajo zadnjim, ki so znotraj èlove¹kega telesa. Tehnika je zelo prefinjena in invazivna.Katere so indikacije za in vitro oploditev? Sprva je bila ta tehnologija namenjena ¾enskam s slabimi jajci. Trenutno je veliko teh priporoèil in vkljuèuje tudi mo¹ki dejavnik. In vitro oploditev obièajno prihaja iz ¹tirih stopenj. Potem sledi hormonska stimulacija jajènikov (v predmetu proizvodnje veèjega ¹tevila jajc, zbiranje mo¹kih in ¾enskih reproduktivnih celic, oploditev v laboratorijskih pogojih in vsaditev zarodka v materino skupino.