Javnozdravstveno delo v bia ystoku

Na delovanje va¹ega sistema vpliva veliko dejavnikov, vkljuèno s tem, na kaj smo pri¹li, vendar na kateri strani in kako dolgo. Èe ¾ago ¾e nekaj trenutkov pripeljemo k ¾agi, v kateri pogosto nastane iz lesnega prahu, je verjetno dovolj, da bomo ponoèi pozneje razstrelili prah in prah.

Èe pa lahko v takih razmerah zaslu¾imo brez kakr¹nekoli varnosti in prezraèevanja za dalj¹o uro, potem ne prièakujte dobrih rezultatov rutinskega pregleda pri zdravniku. Sposobni so pokazati razliène alergijske reakcije in reakcije iz delov dihalnega sistema, ki jih bo te¾ko zdraviti, ¹e posebej, èe pogoji njihovega dela ostanejo nespremenjeni.

Delodajalèeva odgovornost je, da nam da suho, prijazno in dobro delovno mesto, èe, seveda, zadnja pot dovoljuje. Danes, da bi se znebili onesna¾enja v zraku, je dovolj, da namestimo sistem za odstranjevanje prahu, ki mehansko filtrira trdne delce iz suhega zraka in jih tako za¹èiti pred vstopom v na¹ sistem. Vendar pa je treba opozoriti na dru¾be, ki ponujajo odsesavanje prahu na sumljivo nizkih cenah. Pomembno je, da so sistemi za odstranjevanje prahu skupni z Atexovim naèelom (odpra¹evalni sistemi v atexu, saj se samo v trenutnem merilu varujemo pred kontrolo s strani sanitarne ali delovne in¹pekcije. Vsaka jed, ki jo dajemo v na¹e proizvodno podjetje, zahteva, da smo koristni s pravimi predpisi, ki navajajo, da je tak sistem dodan cilju. Poobla¹èeno podjetje & nbsp; zdru¾uje profesionalne sisteme za odstranjevanje prahu, ki so dobri z nekaterimi zahtevami glede kakovosti, zdravja in varnosti. Poleg tega dru¾ba priporoèa strokovno svetovanje na podroèju izbire sistema za odpra¹evanje, njegove monta¾e in servisiranja. Pomembno je izbrati pravega izvajalca za namestitev sistema za èi¹èenje zraka. Zahvaljujoè temu bomo kupili naprave, ki bodo uèinkovite za nas in dodatno ekonomièno in uèinkovito.