Izjava o skladnosti vzorec eu

ES-izjava o skladnosti je pisna izjava proizvajalca (ali poobla¹èenega zastopnika, da je njegov izdelek skladen s priporoèili Evropske unije. Ta izjava mora delovati z enim ali veè izdelki, ki jih je dru¾ba ali koda izdelka jasno oznaèila ali imajo drugaèno nedvoumno sklicevanje. Proizvajalec mora izdelek analizirati in narediti spremembe, ki so potrebne za izpolnjevanje zahtev direktiv.

Pred izdajo izjave o skladnosti morajo biti proizvodi podvr¾eni postopkom ugotavljanja skladnosti, in èe je primerno (ker izhaja iz prvotnih predpisov, morajo ti izdelki pridobiti ustrezna potrdila. Postopek ugotavljanja skladnosti se posname z izvajanjem posebnih zaporedij ukrepov. Tako se imenujejo moduli in se obièajno imenujejo velike èrke. Izbira tega zaporedja ¾eli od proizvajalca, kako ga izbrati po lastnem preprièanju iz predlogov, ki so mu bili predstavljeni v oporoki in v zvezi z doloèenim izdelkom. Pri tehnièno povpreènih izdelkih se lahko zaporedje kopièi samo iz enega elementa (npr. Modula A, za naprednej¹e izdelke pa so zapleteni postopki (npr. Pri uspe¹nosti ¹tevca elektriène energije lahko proizvajalec izbere module B + D, B + F ali H1 . Potem so dokumentirani programi in naloga. Proizvajalec ima materiale, ki jih uporablja CE izjava o skladnosti. Veliko pozornosti, ki jo proizvajalec namenja izdajanju izjave o skladnosti, izhaja iz tega, da je mo¾no, da izdelek, za katerega je dokumentacija pripravljena, izpolnjuje vsa osnovna prièakovanja in je tudi pravilen glede na osnovne predpise.Naslednje informacije morajo biti vkljuèene v sporazume ES o skladnosti v skladu z naslednjo predlogo (skupaj z odlokom ministra za infrastrukturo z dne 11. avgusta 2004 o naèinih razglasitve skladnosti gradbenega materiala in naèinu oznaèevanja z gradbeno oznako:1. Enotni identifikator izdelka - ¹tevilka XXXX2. Ime in naslov proizvajalca - poleg tega, èe je potrebno, dodatno njegovega evropskega poobla¹èenega zastopnika3. Ta izjava o skladnosti se izda na podlagi celotne odgovornosti proizvajalca (ali monterja.4. Kak¹en je problem deklaracije - identifikator izdelka, ki bo omogoèil reproduciranje njegove vsebine, èe je potrebno - prilo¾ite sliko5. Zgoraj opisana izjava je enaka z ustrezno zakonodajo Skupnosti (seznam.6. Sklicevanja na specifikacije ali sklicevanja na usklajene standarde - na katere se izjava nana¹a7. V resnih primerih mora vsebovati podatke o osebi, obvestili, da iz posredovanje in dal potrdilo8. Druge dodatne informacije, kot so: v imenu katerih je bilo ime podpisano, datum in kraj izdaje, polo¾aj, ime in podpis.Po izdaji izjave o skladnosti ima lahko izdelek oznako CE. Prisotnost te oznake na embala¾i izdelka govori o tem, da opravlja potrebo po direktivah EU. Pravijo naloge, povezane z zdravjem in prostorom, varnostjo uporabe in tudi doloèajo nevarnosti, ki jih mora proizvajalec odpraviti. Èe je izdelek predmet ugotavljanja skladnosti in nima izjave o skladnosti, ne sme biti odobren za nakup ali prenos v uporabo na mestu Evropske unije. Izjavo proizvajalec prekrije ali v primeru, da ima registrirani sede¾ zunaj Evropske unije, njegov evropski poobla¹èeni zastopnik.