Inercialni zbiralniki prahu

Na vseh podroèjih, kjer gremo na delo z onesna¾evanjem doloèenega delovnega mesta, in poleg tam, kjer so prah v suhi obliki, je treba uvesti ustrezne metode odstranjevanja prahu. Najprej je treba take vrste pra¾enja uporabiti pri glavnih razlikah v varilnih delih, lesni industriji, kovinski industriji, energetiki, keramièni industriji, farmacevtski industriji in ¾ivilski industriji.

Zahvaljujoè uèinkovitim metodam odstranjevanja prahu se na doloèenih delovnih mestih lahko uèinkoviteje zmanj¹ajo fine globe iz premoga. Èe pa bi sistemi za ekstrakcijo prahu pomagali na koristen naèin, je treba v njih uporabljati trdne elemente. Govorim predvsem o lokalnih povezavah. Obièajno povzroèajo sesanje, samonosilne roke ali strehe. Vsi ti dejavniki se zelo pribli¾ajo viru onesna¾enja.

Sistemi za ekstrakcijo prahu morajo biti name¹èeni predvsem v delavnicah za mizarstvo, pohi¹tvenih tovarnah, lesnopredelovalnih obratih, v hi¹ah, ki uporabljajo vse vrste predelave kovin, v papirni ali rezkani industriji.Sistem gospodarske pra¹ne ekstrakcije je osrednjega pomena za nadzor vseh prahov, ki se usedejo v zraku in v plinih. Sistemi ekonomskega odstranjevanja prahu v moèi vrst ali industrijskih panog so osnovna zahteva za zdravje in varnost pri delu. Tudi v evropski zakonodaji so zahteve veè kot en standard. Zahvaljujoè obravnavanim sistemom za èi¹èenje prahu je mogoèe prepreèiti ¹tevilne bolezni delovnih mest.Trenutno na trgu obstaja veliko podjetij, ki ponujajo namestitev in delovanje ¹tevilnih metod za zbiranje prahu. Treba je omeniti doloèen izbor dobrih sistemov za zbiranje prahu, ki bodo uèinkovito vplivali na èi¹èenje zraka iz ¹tevilnih onesna¾eval v ozadju dela in bodo izbolj¹ali zdravje zaposlenih.Sistem za ekstrakcijo prahu ima drugaèno uporabo med proizvodnim procesom. Upo¹tevati je treba, da imajo lahko doloèene vrste onesna¾eval zelo strupeni uèinek na dobro zdravje. Hkrati pa prina¹a veri¾no reakcijo, ker toksièni vplivi na èloveka zmanj¹ujejo njegovo uèinkovitost. Zato bo ustrezen naèin pra¾enja edini element veèje uèinkovitosti elektrarne.