Gostinsko podjetje

Vsak podjetnik, ki se zaveda veljavnega raèunovodskega akta, ima namen voditi evidenco premo¾enja dru¾be. Tak¹na registracija je registracija osnovnih sredstev.

Osnovna sredstva blagovne znamke so: zemlji¹èa, trajna raba zemlji¹è, hi¹e in objekti, stroji, prevozna sredstva, pohi¹tvo, tudi druge naprave, katerih vrednost v elementu njihove pridobitve presega tri tisoè petsto kosov in si ¾eli solastni¹tva ali premo¾enja davènega zavezanca ali podjetja. Obveznost vpisa sredstva v register osnovnih sredstev se pojavi v mesecu, v katerem je bilo sredstvo kupljeno.

Evidence osnovnih sredstev se lahko razvijejo pri delu, pridobljenem v revijah za delo, na natisnjenih straneh z ustreznimi raèunalni¹kimi stolpci, na roèno izdelanih pogodbah z vleènimi tabelami ali v zvezkih brez ustreznih tabel, vendar morajo imeti vpisi vse potrebne podatke za registracijo. Razlog je, da roèno izpolnite dokument, uporabljen v podjetju.

Osnovna sredstva se evidentirajo na platformi dokumentov, ki imajo zaèetno vrednost vnesenih sredstev. Tabela za registracijo osnovnih sredstev mora biti: zaporedna ¹tevilka, datum nakupa in prevzem za uporabo, podatki, ki potrjujejo nakup, opis osnovnega sredstva, simbol razvrstitve osnovnih sredstev, zaèetna cena, amortizacijska stopnja (odvisno od leta uporabe, odpis amortizacije, posodobljen zaèetno vrednost, tekoèi znesek odpisov amortizacije in datum prenehanja skupaj z razlogom za njegovo izvedbo. V prodajnem uspehu ukrepa vpi¹ite datum prodaje, èe je osnovno sredstvo unièeno, prilo¾ite poroèilo o likvidaciji. Pri razmi¹ljanju o veljavni zakonodaji mora podjetje hraniti vse dokumente, ki potrjujejo pridobitev osnovnih sredstev.