Gastronomska tehnologija v angle eini

Direktiva ATEX, imenovana tudi Direktiva o novem polo¾aju, je dokument, katerega pomemben cilj je pribli¾evanje zakonskih doloèb dr¾av èlanic Evropske unije na podroèju za¹èitnih sistemov in naprav, ki se uporabljajo v bli¾ini nevarnosti eksplozije metana in premogovega prahu.

Te informacije v prvi vrsti doloèajo osnovne varnostne zahteve, ¹iroka podroèja izdelkov in kako prikazati sodelovanje z glavnimi varnostnimi zahtevami.Pomembno vrednoto naèeloma imajo evropski standardi, ki podrobno opisujejo tehniène metode dokazovanja sodelovanja z varnostnimi zahtevami. Skupaj z informacijami, èe je rezultat skupen naèelu, se predvideva sodelovanje z glavnimi varnostnimi zahtevami.Skupne atex zahteve za pripomoèke in za¹èitne metode, podane v bli¾ini potencialno eksplozivnih atmosfer, so izbrane v Prilogi II k Direktivi. Govor je o splo¹nih zahtevah, izbiri materialov, razmi¹ljanju in konstrukciji, mo¾nih virih v¾iga, gro¾njah zaradi zunanjih vplivov, zahtevam za varnostne naprave in integraciji zahtev, ki zagotavljajo varnost sistema.Proizvajalec mora v skladu s patentnimi zahtevki zapomniti, da prepreèi nastanek eksplozivne atmosfere s pomoèjo opreme in za¹èitnih slogov, da prepreèi v¾ig eksplozivne atmosfere, zatre ali omeji eksplozijo.Naprave in za¹èitne metode morajo ¾iveti samo tako, da prepreèujejo mo¾nost eksplozije. Organizirati jih je treba s poznavanjem tehniènega znanja. Tudi kolièine in komponente naprav morajo biti stabilne in skupaj z informacijami proizvajalca.Vsaka naprava, obrambni sistem in naprave morajo imeti oznako CE.Materiali, ki se uporabljajo za omre¾je naprav ali za¹èitnih sistemov, ne smejo biti vnetljivi. Med njimi in vreme, ki bi ga lahko povzroèila potencialna eksplozija, ne sme biti nobenih reakcij.Oprema in za¹èitni sistemi ne smejo povzroèati po¹kodb ali novih po¹kodb. Zagotoviti morajo, da zaradi njihovega igranja ne bodo ustvarjene previsoke temperature in sevanje. Tudi elektriènih nevarnosti ne morejo uporabljati, ne morejo vplivati na nevarne situacije.