Figo blagajna

Vsi davkoplaèevalci, ki so dol¾ni evidentirati prodajo materialov in storitev z registrsko blagajno, se popolnoma zavedajo dogodiv¹èine, kot tudi podrobne zahteve glede velikosti nepremiènine. Pijaèe, ki spadajo med tak¹ne zahteve, so dejavne pri izvajanju periodiènega tehniènega pregleda blagajne. Iz èesa prihaja in v kak¹nem obsegu naj se izvaja? Kaj je davèna blagajna in tehnièni pregled? O tem.

V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost morajo biti blagajne predmet rednih tehniènih pregledov. Po tem datumu je bilo to obdobje podalj¹ano. Tak¹en pregled opravi dobra slu¾ba. Pred 1. decembrom 2008 so bili tehnièni pregledi blagajn povezani z letnim rokom. Pri spoznavanju obstojeèih pravnih aktov morajo biti blagajne obvezno usklajene s tehniènim pregledom vsaki dve leti od fiskalizacije ali novega pregleda. Uspe¹no, ko davèni zavezanec ne izpolni take zaveze, da je podvr¾en sankcijam. To vkljuèuje, na primer, nalo¾itev denarne kazni davkoplaèevalcu za davèno kaznivo dejanje, saj se neupo¹tevanje blagajne periodiènemu pregledu uporablja kot nepravilno vodenje knjige. Tak¹na utemeljitev pusti proizvod 61 § 3 k.k¹.Pojavi se vpra¹anje, v èigar roki je lastnina izvedbe takega pregleda? Seveda, gledal èas v sodobnem primeru gre za davkoplaèevalca, in ne do mesta. Lastnik blagajne novitus delio mora o teh potrebah obvestiti slu¾bo na zadevni datum pregleda. Blagajna, skupaj z odstavkom 31, odst. V skladu s 4. èlenom odloka o blagajni bi bilo treba opraviti obvezen tehnièni pregled blagajne v roku 5 dni od obvestila.Davèni zavezanec se mora zavedati tudi dejstva, da neizpolnjevanje roka za obvezne preglede blagajne povzroèa potrebo po vraèilu popusta od datuma nakupa. Davèni zavezanci so predmet tak¹nih kazni, ki v obdobju treh let od datuma zaèetka evidentiranja prodaje blaga / storitev v ustreznem èasu niso opravile blagajne za tehnièno izvajanje ustrezne storitve.Èe povzamemo, je treba opozoriti, da je uporabnik odgovoren za ohranitev datuma pregleda.