Du evna bolezen kaj je to

Du¹evne bolezni se vedno pogosteje sreèujejo s Poljaki. Po statistiènih podatkih se vsak èetrti rojak bori z mlaj¹imi ali veèjimi boleznimi na psiholo¹kem mestu. Zakaj se sramujemo prositi za za¹èito?

Du¹evne motnje se lahko zgodi vsakomur, ki nima obèutka za spol, starost, izobrazbo, javni status in prebivali¹èe. Najpogostej¹e te¾ave na miselnem podroèju vkljuèujejo ponavljajoèo anksioznost, nenadne napade panike, bolezni ob koncu ¾ivljenja in demenco ter depresivne oblike. Èe ne èutite u¾itka bivanja, vas muèijo fobije, imate te¾ave s spanjem ali izgubljate spomine, dobite strokovno pomoè. Èe se nekdo na va¹em obmoèju ustavi na drugaèen naèin, kar se nana¹a na vas, poskusite to osebo preprièati, da se sestane s psihiatrom. Ne podcenjujte moteèega vedenja.

Zakaj se ne bi smelo izogniti obisku psihiatra? On je specialist, za katerega èlove¹ka psiha nima skrivnosti. Psihiater je zdravnik, ki vas ne bo sodil skozi prizme va¹ih skrbi in te¾av. Je oseba, katere kompetence vam bodo pomagale vrniti se v tradicionalno ¾ivljenje. Jedo brez strahu, stresa, dvoma in sramu. Obiski psihiatra niso predpogoj za sramoto, so vzor za razliène ¾enske, ki se sooèajo s podobnimi te¾avami. Zahvaljujoè hitri psihiatrièni oskrbi se lahko vrnem v pravo, dobro ¾ivljenje.

Pomoè lastnih izku¹enih psihiatrov iz Krakova je koristna pri boleznih in du¹evnih motnjah. Zahvaljujoè na¹im strokovnjakom, je podpora zagotovljena ne le bolniku, ampak tudi najbolj ljubljenim.