Direktiva eu 2010 75 eu

Direktiva EU Atex doloèa osnovne zahteve, ki jih morajo izvesti vsi proizvodi, ki so namenjeni za izpolnjevanje v bli¾ini potencialno eksplozivnih atmosfer. Sorodni standardi, funkcionalno skladni z naèelom, doloèajo posebne zahteve. Kot del notranjih predpisov, podanih v posameznih dr¾avah èlanicah, so opredeljene zahteve, ki niso opredeljene niti v direktivi niti v internih standardih. Notranji predpisi ne smejo biti v neskladju z doloèbami direktive niti ne smejo zaèeti zaostrovati zahtev, ki jih doloèa direktiva.

Hondrostrong

Direktiva Atex je bila odobrena, da se zmanj¹a tveganje, povezano z uporabo katerega koli izdelka v regijah, kjer lahko obstaja eksplozivno ozraèje.Proizvajalec je v celoti odgovoren za ugotavljanje, ali je doloèen proizvod predmet presoje sodelovanja z standardi atex in za prilagoditev doloèenega izdelka tem razlogom.Atexova odobritev je priznana v uspehu izdelkov, ki so v bli¾ini nevarnosti eksplozije. Potencialno eksplozivno ozraèje je obmoèje, kjer se snovi proizvajajo, uporabljajo ali skladi¹èijo in ki v povezavi z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi. ©ole zlasti za te snovi so primerne tekoèine, plini, prah in vse vnetljive snovi. Takrat so lahko npr. Bencini, alkoholi, vodik, acetilen, premogov prah, lesni prah, cinkov prah.Eksplozija se pojavi v uspehu, ko velik del energije, ki prihaja iz uèinkovitega vira v¾iga, vstopi v eksplozivno ozraèje. Po zaèetku po¾ara gre v eksplozijo, ki doloèa visoko tveganje za bitje in zdravje ljudi.