Depresija du evnega zdravja

Èlove¹ka psiha je ¹e posebej topla in primerna za zunanje dra¾ljaje, kot je npr moèna èustva, po¹kodbe ali travmatiène izku¹nje. Na ¾alost se v dana¹njih ¾ivljenjskih razmerah ne boste mogli izogniti stresu. Kaj storiti, da bi èim dlje u¾ivali v dobrem du¹evnem zdravju?

Psihoterapija je odlièna re¹itev. To se imenuje vrsta tehnik, ki zdravijo ali olaj¹ajo zdravljenje razliènih bolezni in te¾av, ki temeljijo na psiholo¹ki naravi èloveka. Kak¹na je razlika med psihoterapijo in strogo medicinsko obravnavo? Uporabljene psihoterapevtske tehnike temeljijo na medosebnih odnosih. Psihoterapija se uporablja predvsem pri zdravljenju nevrotiènih motenj (imenovanih tudi anksiozne motnje in osebnostnih motenj. V primeru, da bolnik ne trpi zaradi razvr¹èene motnje in ¾eli pomoè nekoga drugega, mu svetujemo, da ima psihosocialni nasvet.

Preden obi¹èete psihoterapevta, je vredno preprièati se, katere cilje bo dosegel pri psihoterapiji. Njena prva predpostavka je, prviè, zamisel o spreminjanju bolnikovega pristopa in lepote ter poveèanje njegovih èustvenih lastnosti, npr. Dvig samopodobe, storitev pri obravnavanju poklica ali drugih strahov, dvig ravni samokontrole, bolj¹e vzpostavljanje medosebnih vezi, izbolj¹anje komunikacije z okoljem, razviti sposobnosti sodelovanja in izbolj¹ati svoje navdihe za nekatere dejavnosti.

Psihoterapija, ki jo ponujamo, je odlièna kakovost pomoèi, ki jo lahko uporabimo v vseh kriznih razmerah. Èe se borite z obièajnimi spremembami razpolo¾enja, razlièni strahovi vplivajo na va¹e tradicionalno delovanje, èutite tesnobo, ki vam prepreèuje, da bi zaspali, ste zaskrbljeni zaradi svojega polo¾aja ali stojijo ali pa preprosto ne dobite zadovoljstva iz znane dejavnosti. Zahvaljujoè tvojim potom se bo¹ vrnil v sreèno ¾ivljenje.