Delo prevesti angle ko ladjo

Delo tolmaèa je izjemno pomembno in najodgovornej¹e delo, saj mora ta vpliv dati strankama pomen izraza pijaèe med njimi v drugi toèki. Tisto, kar se dogaja v notranjosti, ne potrebuje toliko, da bi ponavljala besedo za besedo, kot je bilo reèeno, temveè da bi prenesla pomen, vsebino, bistvo izraza, in sedanje je zelo te¾ko. Tak¹ne ¹ole imajo dober polo¾aj v komunikaciji in kogniciji ter v svojih motnjah.

Konsekutivno tolmaèenje je sam naèin prevajanja. Kaj je enako za vrsto prevodov in kaj so sestavljene iz enostavnih podrobnosti? Ko govorimo iz glave, prevajalec poslu¹a veèino te pripombe. Lahko vodi zapiske in se lahko spomni, kaj potrebuje govornik. Èe to zapre en vidik na¹e pozornosti, potem je vloga prevajalca, da ponovi svojo idejo in misel. Kot ¾e omenjeno, to ne zahteva dobesednega ponavljanja. Torej mora biti preprièan, da bo izjava dobila smisel, dejanje in pomen. Po ponavljanju govornik razvije svoje mnenje in ga ponovno razdeli v doloèene skupine. In vse se dogaja sistematièno, dokler niso podane izjave ali odgovori sogovornika, ki se pojavlja tudi v lokalnem jeziku, njegovo vpra¹anje pa je oèi¹èeno in prakticirano na ¹tevilo ljudi.

Ta vrsta prevajanja ustvarja znane odloèitve in prednosti. Vrednost je nedvomno dejstvo, da se premika redno. Fragmenti izrekov, seveda lahko ti odlomki razbijejo pozornost in zbirajo pozornost. S prevajanjem dela èlanka se lahko zlahka motite, pozabite na nekaj ali preprosto izloèite ritem. Vsakdo pa lahko sli¹i vse, komunikacija pa se ohrani.