Dela prevajalskih pregledov

Prevajalec je oseba s filolo¹ko izobrazbo, ki lahko, zahvaljujoè znanju dveh jezikov hkrati, prevaja ustno ali besedilo iz izvornega jezika v ciljni jezik. Proces prevajanja potrebuje ne samo spoznanja in umetnost besedila, temveè tudi mo¾nost komunikacijske artikulacije svojega ozraèja v izvirnem jeziku. Zato je poleg jezikovne kompetence v tolma¹ki pisarni, ki je dobro usmerjena v neposredno specializacijo, pomembno tudi ob¹irno znanje in sposobnost hitrega pridobivanja znanja in ¹tetja. Poleg visokih vsebinskih kompetenc mora prevajalec navdihovati tudi zaupanje na obeh straneh komunikacije.

Tolmaèi olaj¹ajo komunikacijoTolmaèi nastajajo pri omogoèanju komunikacije s prevajanjem vodenega ali znakovnega jezika, ki omogoèa pogovor med dvema sogovornikoma, ki ne moreta pogovarjati v istem jeziku. Med storitvami prevajanja v Var¹avi, ki se nana¹ajo na tolmaèenje, je posebej priljubljen simultani in konsekutivni tolmaèenje. Soèasnost je tekoèi prevod brez predhodno pripravljenega besedila, ki je skupaj z mnenjem govornika. Velika sreèanja in konference so najbolj priljubljena situacija, ko se predvaja simultano tolmaèenje. Tolmaè je v zvoèno izolirani kabini, kjer preko slu¹alk poslu¹a govornik in hkrati opravlja prevod, ki ga drugi udele¾enci poslu¹ajo skozi slu¹alke.

Konsekutivno tolmaèenje je vse manj pogostoKonsekutivna prevajalka je nekaj la¾je naloge, saj govori z uporabo posebnega snemalnega sistema in ¹ele nato daje slogu govorca v ciljnem slogu. Nekoè je bil pravi naèin tolmaèenja. Danes je to tehnologija, ki jo nadome¹èa simultano tolmaèenje, ki je zaradi napredka v tehnologiji vse bolj priljubljeno. Konsekutivno tolmaèenje je samoopredeljeno ali praktièno, ker zaradi zamude v trenutku, ko je treba zapisati govor, je reprodukcija drugega besedila v ciljnem jeziku dalj¹a. Medosebne znaèilnosti, ki so potrebne v pisarni tolmaèa, so velik spomin, odlièna sposobnost koncentracije in sposobnost dela pod pritiskom.