Daveni urad fiskalnega tiskalnika

Èe vodite restavracijo, bar, kavarno ali hitro prehrano z jedmi iz zrezkov, je to sporoèilo za vas. Od leta 2015 vsaka oseba, ki je upravljala gostinsko lokacijo na Poljskem, tudi ti "majhna gastronomija" je namenjena registriranju prodaje prek blagajne, ne glede na velikost prometa.

Pri uvajanju na gastronomskih obmoèjih lahko naletimo na dve osnovni vrsti naprav: fiskalno blagajno, tj. Napravo, ki deluje neodvisno, in fiskalni tiskalnik, ki mora biti povezan z raèunalnikom s prodajno aplikacijo, ker niti ne predstavlja lastne tipkovnice. Ta naslednja re¹itev je obravnavana v velikih restavracijah ali verigah hitre prehrane. Majhni prostori preprosto niso raèunalni¹ki programi, ki slu¾ijo strankam na posameznih mizah.Davèna blagajna za gastronomijo bi morala imeti veè bistvenih znaèilnosti, ki bi jo razlikovala od obièajne blagajne in izbolj¹evala delo natakarjev ali gostiteljev, kot so: poveèana odpornost na pokrov in umazanijo, trajna baterija, hitra zamenjava papirja, intuitivna in praktièna storitev ali hitri izpis, èlovek, ki z veseljem èaka na domaèo naselitev za mizo. Dodatna prednost je tudi mo¾nost shranjevanja elektronske kopije raèuna, ki vam omogoèa shranjevanje va¹ih natisov, na primer na pomnilni¹ko kartico, kar daje prednost njihovemu zbiranju v zahtevanih petih letih.Fiskalna blagajna za gastronomijo bi morala biti dobrih dimenzij, ki bi omogoèala prosto uporabo na pultu ali mizah, kot tudi premikanje po celotnih prostorih ter sve¾e in razpolo¾ljive oblike. Gastronomska programska oprema omogoèa realno spremljanje prodaje in podrobno poravnavo natakarjev. & Nbsp; Nakup blagajne je za mnoge ljudi ¾e od bolj zdravih izdatkov, zato je vredno dodati, da èe je izpolnjenih veè pogojev, lahko dobite do 90% denarne cene. Za¾eleno je, da se vnaprej preveri na blagajni za gastronomijo, da lahko preverimo in usposobimo zaposlene z mislijo, da ga uporabimo in pomagamo pri naèrtih za postre¾bo restavracij.