Cena plovila na blagajni

Èe zaènete s svojim lastnim finanènim delom, je vredno preveriti, ali vam ni treba kupovati fiskalne po¹te in ga vsakodnevno uporabljati v zasebnih podjetjih. Poljski predpisi nas zelo hitro in enostavno obve¹èajo, kdo mora raèunati na blagajno in kdo mora izdati potrdila.

Mibiomi PatchesCatch Me, Patch Me! . Najučinkovitejše sredstvo za izgubo teže

V letu 2015 se je v bli¾njem svetu zelo zmanj¹alo ¹tevilo davkoplaèevalcev, ki so bili upravièeni do pridobitve posebnih fotografij za namen vodenja blagajne, kar pomeni, da je blagajna vedno veèja potreba po vedno veèjem ¹tevilu dr¾avljanov.

Skupaj z razliènimi doloèbami Zakona o davku na dodano vrednost so vsi davkoplaèevalci v svoji regiji cilj uporabe blagajn za prodajo fiziènih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti. Davkoplaèevalci imajo in obveznost, da uporabljajo registrske blagajne za uspeh pri registraciji prodaje na polo¾aj kmetov pav¹alistov. Samo tisti davkoplaèevalci, katerih letni dohodek presega 20 000 PLN, se morajo opremiti z davènimi zneski.

Dodati je treba, da avtomobilskim delavnicam ni treba registrirati blagajne, èe so rezultati, ki jih ponujajo, neposredno vgrajeni v avtomobile. V takih situacijah servisne delavnice ponujajo storitve in ne prodajajo doloèenega blaga. Davèni uradi prav tako navajajo, da v tem primeru na raèunih, ki bodo zgrajeni, za popravila, ne bodo vneseni sestavljeni deli, saj lahko doloèitev teh uèinkov ote¾i pridobitev pravice do prekinitve zaradi potrebe po davènih registrih.

V na¹i regiji so tudi dobavitelji elektriène energije in podjetja, ki opravljajo telekomunikacijske, zavarovalne in finanène storitve, ukinjena tudi iz blagajn. Za izjemo lahko zaprosi veè podjetij, ki opravljajo storitve, ki so neposredno povezane s storitvami na trgu nepremiènin. Ne smemo pozabiti, da ni treba, da imajo blagajne po po¹ti podjetja za naroèanje, ker je plaèilo vedno na banènem raèunu. Samo taksisti in druga podjetja, ki pravijo, da storitve prevoza potnikov ne morejo veè imeti oprostitev za promet v vi¹ini do 20.000 PLN.