Brez toka znanja

Zelo pogosto, ko nakupovanje poteka na oddaljeno pot od nakupovalnih centrov, misli¹ najprej o tem, kaj namerava¹ kupiti. Vedno se lahko zgodi, da bodo naèrti, kot je zdaj v sredi¹èu, onemogoèeni zaradi nenadnega pomanjkanja elektriène energije. Ob istem èasu, ko celotna trgovina nenadoma potone v temo, ne pa, da ne bo uspelo zasilno napajanje. ©e posebej, da je resnièno nemogoèe predvideti, kdaj se pridru¾iti taki stvari. Pogosto lahko razsvetljava popolnoma neprièakovano propade in pomembno je, da ljudje, ki se sreèajo doma, pridejo ven èim prej.

Potem je precej velik, èe pomislimo na to, da je v drugih virih in nakupovalnih sredi¹èih praktièno vse povezano z dostopom do novej¹ega vira energije. Tak¹ne zgradbe so vèasih odprte pozno ponoèi, in èe ni elektrike kmalu po temi, potem njena odsotnost ni opazna. Poleg tega lahko nenadoma padajo v noè, da se ljudje poèutijo panike in strahu. Bistveno je, da vse svetilke vsebujejo zasilno razsvetljavo, kadar je to tudi edina zasilna razsvetljava.

Prav tako je vedno vredno omeniti, da bo prisotnost tak¹ne svetlobe potrebna v veliko te¾jih situacijah. Govorim o mo¾nosti po¾ara na obmoèju objekta. Da bi bilo la¾je priti ven iz hi¹e, bi bila taka zasilna razsvetljava v ¹irokem funkcionalnem stanju in pripravljena za vkljuèitev v vsakem trenutku. Glede na to, da lahko v drugi celici pridejo vnetljivi materiali, je to ¹e posebej pomembno, tako da tak¹na razsvetljava vodi na izhode v sili na najmanj¹i mo¾ni naèin.

Zahvaljujoè temu bodo lahko vsi, ki so bili zbrani v komercialnem okolju ali v svojem objektu, zapustili kraje, ki jih zasedajo, tako da nihèe ne bo o¹kodovan. ©e posebej bo to mogoèe, èe se skupaj z napeljavo za zasilno razsvetljavo prika¾ejo piktogrami, ki ka¾ejo, kak¹en je namen, da greste zunaj.