Blagajna koliko stane

auresoil sensi secureAuresoil Sensi & Secure - Učinkovit način za izboljšanje kakovosti sluha!

Najprej je treba omeniti, da davèna blagajna in fiskalni tiskalnik nista edina. Obstajajo nedavne jedi, ki se med seboj bistveno razlikujejo. Èeprav se pogosto zamenjujejo, imajo razliène prodajne registracijske sisteme in jih razlikujejo razliène funkcije.

Blagajne imajo ves sistem za upravljanje prodaje. Vsebujejo zbirko èlankov in pomoèi, zato ni treba, da so povezani s katero koli drugo napravo. Lahko reèete, da so samozadostni. Ker so sposobni opravljati veè funkcij kot fiskalni tiskalniki, so dostopnej¹i, kar je nedvomno prednost. Znano je, da vsi gledajo na zadnje, da zaslu¾ijo in hkrati kako porabiti najmanj.Fiskalni tiskalniki so obse¾ne blagajne. Poleg zmo¾nosti tiskanja potrdil in obna¹anja prodajnega sistema imajo tudi obse¾nej¹e funkcije. Na primer, lahko nadzorujejo inventar izdelkov, ki jih doloèena enota lahko opravi v bli¾nji ponudbi. Zahvaljujoè tej mo¾nosti vedno veste, kaj lahko v doloèenem trenutku manjka v poslu in kaj bi bilo treba kupiti v znatnem èasu. Poleg tega lahko v svoj sistem vna¹ate razliène promocije. Ne samo obièajno zni¾anje cen, ampak hkrati cenej¹o prodajo rezultatov v paketu, na primer: kupite dva izdelka, tretji pa dobite brezplaèno. Dodatna znaèilnost je, da imajo funkcijo neposrednega tiskanja raèunov z DDV, kdaj in ponudbo za izbolj¹anje potrdila o prejemu, preden je natisnjen. Tak¹ne okoli¹èine nimajo fiskalnih blagajn. Pri spoznavanju iz blagajn pa niso samozadostni in dobro delujejo, biti morajo povezani z zunanjim prodajnim sistemom, to je raèunalnikom. Prav tako predstavlja napako, kdaj in prednost. Funkcija je torej, da brez raèunalnika ni mo¾nosti tiskanja potrdil. Zato je nakup raèunalnika veè kot dodaten stro¹ek. Prednost je v tem, da so podatki o prodaji, shranjeni v raèunalniku, bolj natanèni in enostavnej¹i. Fiskalni tiskalniki zato dobro delujejo na podroèjih, kjer je baza podatkov zelo visoka. Kljub ogromni prednosti prednosti fiskalnega tiskalnika pred blagajno, preden se odloèimo za nakup, je vredno razmisliti, ali potrebujemo tak¹no specializirano opremo. Za ¾enske, ki vodijo majhne trgovine, ne potrebujete tako obse¾nega sistema dela, stro¹ki za blagajno pa so manj¹i od fiskalnega tiskalnika.