1200 mikroskop

Kolposkop je leta 1945 odkril Hans Hinselmann. Gre za dodatek k ginekolo¹kemu pregledu, ki izgleda in se varuje tudi pred mikroskopom, to je, zahvaljujoè name¹èenemu objektivu, ustreznemu zdravniku omogoèa, da natanèno opravi pregled ¾enskih reproduktivnih organov.

Je najbolj strukturiran, da bi pregledal vulvo, no¾nico, spodnji vrat in sam maternièni vrat. To orodje poteka v kratkem èasu, saj le nekaj minut prepoznamo, ali je doloèen ¾enski organ v nevarnosti za bolezen ali ne, ali imajo na njih kakr¹ne koli rakaste spremembe ali verjetno ne njihove sledi. Rak je danes najveèja bolezen vseh bolezni. Kljub napredku medicine v sodobnem èasu je ¹e vedno praktièno nemogoèe ozdraviti, èe se odkrije prepozno. Zato je poleg standardnih ginekolo¹kih preiskav, ki jih ni mogoèe najti v zgodnji fazi neoplastiènih sprememb, zastavljene ¹e ¹tevilne druge ¹tudije, kot je na primer citologija. Vedno je razumevanje, da lahko spremembe raka zaznajo le v sedemdesetih odstotkih. Kolposkopija, ki je zgrajena z uporabo kolposkopa, je veliko bolj koristna, ker zagotavlja veè kot devetdeset odstotkov mo¾nosti za odkrivanje raka v zgodnji fazi. Zakaj je tako pomemben? Ker je v prvi, najmanj¹i fazi rakavih lezij, 100-odstotno ozdravljiva, medtem ko je veliko naprednej¹a faza, kraj¹a je bolnikova mo¾nost spoznavanja. Znanstveniki s podroèja medicine, pa tudi strokovnjak, ki se ukvarja s problematiko ginekologije in tumorjev ¾enskih reproduktivnih organov, trdijo, da je potrebno povezati obe metodi raziskovanja, to je izvajanje citolo¹ke preiskave in kolposkopskega pregleda. Naslednja je preprosta sto odstotna garancija hitrega odkrivanja raka in enostavno zagotovilo za njegovo zdravljenje. Zato je vredno raziskovati vsaj enkrat na èetrtletje.